Úmrtný list (prvý výpis bez poplatku):

Do knihy úmrtia Matričného úradu Prievidza sa zapisujú úmrtia, ktoré nastali v Prievidzi a v obciach Koš, Sebedražie a Cigeľ.

Po zápise úmrtia do matriky vystaví matričný úrad úmrtný list. Žiadosť o príspevok na pohreb a potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa potvrdzuje pohrebná služba. Viac informácií nájdete na priloženom linku: Príspevok na pohreb

Pozostalí alebo pohrebná služba predkladajú:

  • Všetky vyhotovenia Listu o prehliadke mŕtveho
  • Preukaz totožnosti zomretého – občiansky preukaz
  • Pas / povolenie na pobyt, ak ide o cudzieho štátneho občana
  • Splnomocnenie, ak úmrtie vybavuje pohrebná služba

Úmrtný list (druhopis za poplatok 7 eur, elektronicky 3,50 eur):

Žiadateľ predloží:

  • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) – pri osobnom vybavení

O úradný výpis z matriky môže požiadať len osoba oprávnená podľa § 18 zákona NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách.

Od 1.10.2015 môže druhopis (duplikát) matričného dokladu vydať ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky.

Vyhlásenie za mŕtveho (prvý výpis bez poplatku):

Žiadateľ predloží:

  • Právoplatný rozsudok o vyhlásení za mŕtveho
  • Občiansky preukaz

Viacjazyčný štandardný formulár (za poplatok 7 euro):

Viacjazyčný štandardný formulár je formulár, ktorý je pripojený k verejnej listine – úmrtný list a je vydaný v úradnom jazyku prijímajúceho členského štátu EÚ. Obsahuje údaje uvedené vo verejnej listine a slúži ako pomôcka pri preklade verejnej listiny. Bližšie informácie Vám poskytne matričný úrad osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Žiadateľ predloží:

  • Platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas
  • Úmrtný list

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu vybavuje: Matričný úrad,
Adresa: MsÚ-Budova A prízemie číslo dverí 24
Tel. 046/5179 420
mobil: 0904 752 622
e-mail: tamara.skorvankova@prievidza.skjanka.krausova@prievidza.sk, matrika@prievidza.sk
Poplatok: Poplatky uvedené vyššie