Rodný list (prvý výpis bez poplatku):

Do knihy narodení sa zapisujú narodenia občanov, ktorí sa narodili v obvode Matričného úradu Prievidza. Do obvodu Matričného úradu Prievidza patrí mesto Prievidza a obce Koš, Sebedražie a Cigeľ.

Zápis dieťaťa narodeného u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu  sa do knihy narodení vykoná na základe údajov poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií prostredníctvom informačného systému;  v ostatných prípadoch sa zápis do knihy narodení vykoná na základe oznamovacej povinnosti jedného z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie.

Pri ústnom oznámení narodenia dieťaťa s oznamovateľom vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedú údaje o všetkých skutočnostiach, ktoré sa zapisujú a to na základe verejných listín alebo iných úradných listín potrebných na zistenie alebo overenie správnosti údajov zapisovaných do knihy narodení.

Meno alebo mená dieťaťa sa do matriky zapisujú na základe súhlasného vyhlásenia oboch rodičov. Zapísať sa môže i viac mien, najviac však tri mená, a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčných mien sú rodičia povinní poskytnúť matrike súčinnosť.

Matričný úrad vykoná zápis narodenia do knihy narodení a vystaví rodný list.

Uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, narodeného od 01.04.2022, bude automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávania listinnej/elektronickej žiadosti  a  dokladovania príslušných dokladov v listinnej/elektronickej podobe občanom. Viac informácií nájdete na priloženom linku: Príspevok pri narodení

Potrebné doklady:

 • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas)
 • Hlásenie o narodení
 • Doklady podľa osobného stavu matky dieťaťa:
 1. Ak sú rodičia dieťaťa manželia – sobášny list 
 2. Ak je matka dieťaťa rozvedená – právoplatný rozsudok o rozvode
 3. Ak je matka dieťaťa vdova – úmrtný list manžela
 4. Ak je matka slobodná – vyhlásenie o osobnom stave
 5. Určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťu – ak bolo spísané pred narodením dieťaťa u slobodnej matky, rozvedenej matky alebo vdovy.

Určenie dieťaťa je možné vykonať pred narodením dieťaťa, ak je už počaté, na ktoromkoľvek matričnom úrade za prítomnosti oboch rodičov. V prípade, že jeden z rodičov je štátny občan cudzieho štátu a neovláda slovenský jazyk, požaduje sa prítomnosť tlmočníka.

Matričné doklady, ktoré sú vydané matričnými úradmi v Slovenskej republike alebo osobitnou matrikou, nie je potrebné predkladať, ak je matričná udalosť zaregistrovaná v RFO (Register fyzických osôb).

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, matričný úrad  je oprávnený požiadať o ich predloženie  v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.

Rodný list ( druhopis za poplatok 7 eur, elektronicky 3,50 eur)

Potrebné doklady:

 • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) – pri osobnom vybavení alebo poštou

O úradný výpis z matriky môže požiadať len osoba oprávnená podľa § 18 zákona NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách.

Od 1.10.2015 môže druhopis (duplikát) matričného dokladu vydať ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky.

Viacjazyčný štandardný formulár (za poplatok 7 euro)

Viacjazyčný štandardný formulár je formulár, ktorý je pripojený k verejnej listine – rodný list a je vydaný v úradnom jazyku prijímajúceho členského štátu EÚ. Obsahuje údaje uvedené vo verejnej listine a slúži ako pomôcka pri preklade verejnej listiny. Bližšie informácie Vám poskytne matričný úrad osobne, telefonicky alebo  e-mailom.

Potrebné doklady:

 • Platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • Rodný list

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu vybavuje: Matričný úrad
Adresa: MsÚ-Budova A prízemie, číslo dverí 24 
Tel. 046 / 5179 420,
mobil: 0904 752 622, 046/5179 420
e-mail: tamara.skorvankova@prievidza.sk, janka.krausova@prievidza.sk, matrika@prievidza.sk

Poplatok: poplatky uvedené vyššie