8. ZASADNUTIE MsZ – 25.8.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Informatívna správa o činnosti spol. SMMP, s.r.o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebyt. priestorov a Komisionárskej zmluvy za I. polrok 2015
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. TSMPD, s. r. o., za obdobie 1-6/2015
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2015
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie 1-6/2015
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015
Výstavba 4. nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi
Návrh Internej smernice č. 84 – Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach samosprávy mesta Prievidza
Protest prokuratúra proti VZN mesta Prievidza č. 155/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Návrh VZN mesta Prievidza č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 25.8.2015
Informácia o projekte rekonštrukcie futbalového štadióna
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
Príloha č. 1: II. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 schválená uzn. MsZ č. 339/15 zo dňa 25.08.2015
Príloha č. 2 (uzn. č. 368/15) Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV