Dátum zverejnenia Celý dokument
30.8.2017 Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a v zmysle uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 381/17 z dňa 21. 08. 2017 – nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia na účel prevádzkovanie kuchyne a výdajne teplej stravy.
28.08.2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Základná škola Ulica energetikov 242/39, Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy
ico_pdf_46
07.08.2017 Zámer SMMP, s.r.o. prenajať pozemky parc. reg. C KN č. 8114/271, ostatné plochy s výmerou 1378 m2 a parc. reg C KN č. 8114/269, ostatné plochy s výmerou 1863m2 pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava. ico_pdf_46
07.08.2017 Zámer mesta Prievidza prenajať pozemky parc. reg C KN č. 8114/267, ostatné plochy s výmerou 1828 m2, parc. reg. C KN č. 8114/270, ostatné plochy s výmerou 30m2 a parc. reg. C KN č. 8114/272 ostatné plochy s výmerou 398m2 pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava. ico_pdf_46
2.8.2017

Mesto Prievidza, Mestsky urad, Namestie slobody 14, Prievidza vyhlasuje obchodne verejne súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti podľa § 9a ods.l pism. a) zakona c. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestskeho zastupiteľstva v Prievidzi č. 135/17 zo dňa 27.03.2017 v zneni uzn. č. 311/17 zo dna 13.07.2017.

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza
a) Výmenníková stanica VS-12 súpisné č. 2921 na pozemku parcela reg. C KN č. 5043/1 s výmerou 166 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5043/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m²;
b) Výmenníková stanica VS-16 súpisné č. 30959 na pozemku parcela reg. C KN č. 5049/1 s výmerou 189 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5049/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 189 m²;
c) Výmenníková stanica VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku parcela reg. C KN č. 1860 s výmerou 292 m², na ulici Nábrežie sv. Cyrila, v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 1860, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 292 m²;
d) Výmenníková stanica VS-19 súpisné č. 20732 na pozemku parcela reg. C KN č. 4985 s výmerou 312 m², na Ulici A. Mišúta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 4985, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m²;
e) Výmenníková stanica VS-12 súpisné č. 2921 na pozemku parcela reg. C KN č. 5043/1 s výmerou 166 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5043/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m²;
– Výmenníková stanica VS-16 súpisné č. 30959 na pozemku parcela reg. C KN č. 5049/1 s výmerou 189 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5049/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 189 m²;
– Výmenníková stanica VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku parcela reg. C KN č. 1860 s výmerou 292 m², na ulici Nábrežie sv. Cyrila, v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 1860, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 292 m²;
– Výmenníková stanica VS-19 súpisné č. 20732 na pozemku parcela reg. C KN č. 4985 s výmerou 312 m², na Ulici A. Mišúta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 4985, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m² ako celok


ico_pdf_46 vyhlásenie OVS

ico_pdf_46 súťažný návrh Kúpnej zmluvy VS 12

ico_pdf_46 súťažný návrh Kúpnej zmluvy VS 12, VS 16, VS 6, VS 19

ico_pdf_46 súťažný návrh Kúpnej zmluvy VS 16

ico_pdf_46 súťažný návrh Kúpnej zmluvy VS 19

ico_pdf_46 súťažný návrh Kúpnej zmluvy VS 6.pdf

27.07.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Janu Babiarovú – Pazúrik: Predmetom nájmu je prebytočný majetok – nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku, parcela reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 12 m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ. ico_pdf_46
19.07.2017 OVS: Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Gazdovskej ulici, pozemky parcela reg. C KN č. 6652/104, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 102 m², časť pozemku parcela reg. C KN č. 6652/187, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 428 m², č. 6652/60, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 363 m², č. 6652/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 400 m², č. 6652/224, záhrady, s výmerou 754 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 153/2017 z pozemku parcela č. 6652/25, záhrady s výmerou 1966 m², č. 6652/24, záhrady s výmerou 747 m², č. 6652/23, záhrady s výmerou 349 m² a č. 6628/124, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 463 m²

ico_pdf_46

Návrh NZ:

19.07.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu je prebytočný majetok: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemkov parcela reg. C KN č. 2121, č. 3976/18 a č. 1936/3 spolu v rozsahu výmery 6 m², na ktorých sú umiestnené 4 kusy reklamných zariadení vo vlastníctve žiadateľa, pre spol. QEX, a. s., so sídlom Trenčín, Brnianska ulica 1, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ uhradí mestu do 31.08.2017 jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva od 01.01.2017 do 31.08.2017 a zostávajúci nájom od 01.09.2017 do 31.12.2017 uhradí do 31.10.2017. ico_pdf_46
19.07.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela reg. C KN č. 2857/1 v rozsahu výmery 145 m2, pre Ľubomíra Mečiara a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica J. Záborského 516/18, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov a žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, ktorí budú zabezpečovať správu a údržbu verejnej zelene, za účelom využívania pozemku ako predzáhradku, za podmienok určených v IS-80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. ico_pdf_46
19.07.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je prebytočný majetok: časť pozemku parcela registra C KN č. 3670/2 v rozsahu výmery 6 m², na ktorom je umiestnená reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, pre spol. ARTON s.r.o., so sídlom v Žiline, Komenského 27, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času zatvorenia nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva a od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom uhradí do 31.10.2017. ico_pdf_46
19.07.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je prebytočný majetok: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemkov, parcela reg. C KN č. 1835/10 a parcela reg. E KN č. 399/1, spolu v rozsahu výmery 30 m2, na Námestí slobody na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka, pre spol. Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 12, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok – nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným Regulatívom letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi. ico_pdf_46
19.07.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela reg. C KN č. 2059/1, ostatné plochy spolu v rozsahu výmery 20 m2, z toho 5 m² na účel umiestnenia zmrzlinového stánku a 15 m² na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy na Ulici M. Mišíka (oproti predajni CBA), spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta, za podmienok nájomného za 15 m² vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., a nájomného za 5 m² vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy. ico_pdf_46
19.07.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok parcela registra C KN č. 5327/12, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 36 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 152/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, pre spoločnosť Grolmus a spol., s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. M. Gorkého 245/14, na účel vybudovania parkovacích plôch a s podmienkou, že nájomca v mimo prevádzkových hodín umožní verejnosti parkovať na predmetnom parkovisku, za cenu podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. ico_pdf_46
19.07.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING: Predmetom nájmu je prebytočný majetok: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov na Hviezdoslavovej ulici, Ulici A. Hlinku, Staničnej ulici, Rastislavovej ulici a Ulici G. Švéniho parcela registra E KN č. 423, parcela reg. C KN č. 2157/2, parcela reg. C KN č. 2374/8, parcela reg. C KN č. 2089, parcela reg. E KN č. 3983/2, parcela reg. E KN č. 3493 a parcela reg. C KN č. 1835/6 spolu v rozsahu výmery 14 m², na ktorých je umiestnených 9 kusov reklamných pútačov vo vlastníctve žiadateľa, pre Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ulica 10/6, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času uzatvorenia nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva a od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom uhradí do 31.10.2017. ico_pdf_46
19.07.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5327/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 17 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 152/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, pre spoločnosť Grolmus a spol., s. r. o., so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14, Prievidza, za cenu 40 €/m2, s podmienkou rozšírenia priľahlej komunikácie na časti pozemku parcela registra C KN č. 5327/1 na náklady žiadateľa po celej dĺžke predávaného pozemku v šírke 6 m a s podmienkou bezplatného odovzdania tejto časti komunikácie do majetku mesta. ico_pdf_46
19.07.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3249/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 18 m², zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 126/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 12.júna.2017 pod č. 599/2017, z pozemku parcela registra C KN č. 3249/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 26 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Tomáša Mečiara, trvalý pobyt Prievidza, Vinohradnícka č. 775/12 a Ing. Michaelu Murkovú, trvalý pobyt Nitrianske Pravno, Prievidzská č. 112/24, za cenu 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku. ico_pdf_46
19.07.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5775/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 6 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 111/2017 vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 25.mája 2017 pod č. 541/2017, z pozemku parcela registra C KN č. 5775/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 4 534 m2, vedenom na LV č. 1, pre Ing. Štefana Škrípa a manželku Vieru, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Klinčeková ul. č. 23, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku. ico_pdf_46
19.07.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľností – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3585/21, ostatné plochy s výmerou 152 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C KN 3585/1, ostatné plochy s výmerou 2337 m2 a parcela registra C KN č. 3585/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 80 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C KN 3585/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 147 m2, obidve parcely zamerané Geometrickým plánom č. 116/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Jána Hanzela, trvalý pobyt Nad terasami č. 499/14, Prievidza, za cenu 11,00 €/m2, na účel využívania spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby autoškoly, za podmienky, že kupujúci v prípade požiadavky mesta umožní mestu Prievidza uloženie IS alebo inej verejnoprospešnej stavby na časti pozemku priľahlého ku krajnici vozovky. ico_pdf_46
11.07.2017 Oznámenie o odpredaji majetku- Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, osobné motorové vozidlo SEAT INCA 1.4, rok výroby 2000, evidenčné číslo PD 066 AT, bez platnej technickej a emisnej kontroly, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 447,92 eur. ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Jana Babiarová – Pazúrik – Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok – nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ. ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Rekostav SK s.r.o. – Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok – nehnuteľnosti nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, parc. reg. C KN č. 8/1, zastavané plochy a nádvoria a 8/3 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa pod parkovacími miestami vo vlastníctve žiadateľa, celkovo s výmerou 70m2, za účelom nadobudnutia vzťahu k pozemku pre potreby kolaudačného konania. Podmienky nájmu sú: nájom na dobu neurčitú, za cenu 1,- € počas doby nájmu s podmienkou, že do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadateľ prevedie do majetku mesta vybudované parkovacie plochy, chodník postavený na parcele C KN č. 86/1 a pozemok pod ním. ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Tibor Harag – Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok – nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ. ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Marián Chromý AUTO-MIX – Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok – nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ. ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Vladimír Chromý
Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok – Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok – nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ.
ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Patricia Vrecková-
Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok – Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok – nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ.
ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Mária Chromá Oprava obuvi CH V M – Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok – nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ. ico_pdf_46
07.06.2017 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, osobné motorové vozidlo SUZUKI BALENO 1.6, rok výroby 2002, evidenčné číslo PD 115 BC, bez platnej technickej a emisnej kontroly, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 695,00 eur. ico_pdf_46
07.06.2017 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, osobné motorové vozidlo SEAT INCA 1.4, rok výroby 2000, evidenčné číslo PD 066 AT, bez platnej technickej a emisnej kontroly, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 693,20 eur. ico_pdf_46
29.05.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN 5946, záhrady vo výmere 378 m 2 , pre Ing. Erharda Steinemanna, trvalý pobyt Fialková ulica 4, Prievidza, na záhradkárske účely, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok nájomného vo výške 0,10 €/m 2 /rok, na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,
pozemky parcela registra C KN č. 788/29, ostatná plocha s výmerou 7 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 791/12, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 334 m2, v celosti, pozemky spolu s výmerou 341 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť LK Consulting, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Papraďová 1/A, za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný pri predaji vedľajších pozemkov, t. j. za cenu 49,30 €/m2; na účel dobudovania parkovacích miest.
ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 551/3, diel 1, záhrada s výmerou 15 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 165, ostatná plocha s výmerou 2 979 m2 ( parcela registra C KN č. 551/3, na ktorú list vlastníctva nie je založený ) Geometrickým plánom č. 58/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – Geoskteam, Prievidza, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 23.03.2017 pod č. 312/2017, vedený na liste vlastníctva č. 1599, pre Darinu Petrášovú, trvalý pobyt Školská ul. č. 693/15, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5896/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 5 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 72/2017, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza, s. r. o. , úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 21.03.2017 pod č. G1-373/2017, z pozemku parcela registra C KN č. 5896/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 53 m², na účel úpravy vstupu do rodinného domu, pre Mgr. art. Romana Gatiala, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou č. 80, za cenu 40,00 €/m2. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 547/8, diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 65 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 165, ostatná plocha s výmerou 2 979 m2 ( parcela registra C KN č. 547/1, na ktorú list vlastníctva nie je založený ), Geometrickým plánom č. 57/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – Geoskteam, Prievidza, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 28.03.2017 pod č. 311/2017, vedený na liste vlastníctva č. 1599, pre Jozefa Petráša, trvalý pobyt Podhorská ul. č. 461/80, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na záhradkárske účely a oplotenie pozemku. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, spoluvlastnícky podiel k pozemku vedenému na liste vlastníctva č. 7259, k novovytvorenej parcele registra C KN č. 5532/215, orná pôda s výmerou 21 m2, čo predstavuje 7/8 k celku zameranej parcely s výmerou 24 m2 (1/8 z vyčlenenej výmery, t. j. 3 m2 si kupujúca súčasne usporiada od zvyšných spoluvlastníkov nehnuteľnosti), odčlenenej z parcely registra C KN č. 5532/77, orná pôda v celkovej výmere 787 m², Geometrickým plánom č. 52/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 21.03.2017 pod č. G1-273/17 (mesto je spoluvlastníkom 7/8 ), pre Dagmar Marcinekovú, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. č. 24 A, na účel zarovnania pozemku, za cenu 40,00 €/m2. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časti pozemkov na ulici Na karasiny parcela reg. C KN č. 5305/6, č. 5314/1 a č. 5298/3, spolu v rozsahu výmery približne 2400 m2, na účel vybudovania cestnej komunikácie a chodníka, 7 parkovacích miest, 2 stojísk na komunálny odpad podľa priloženej technickej dokumentácie, pre Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395, za podmienok – nájomného vo výške 1 €/rok, na dobu určitú do skolaudovania bytového komplexu „NORTH RESIDENCE“ s 3-mesačnou výpovednou lehotou so záväzkom nájomcu bezodplatne odovzdať spevnené plochy vybudované na pozemkoch vo vlastníctve mesta – cestnú komunikáciu, chodník, parkovacie miesta a stojiská na komunálny odpad do majetku mesta, vykonať prekládku jestvujúceho oplotenia MŠ Clementisa, vybudovať úplne nové oplotenie podľa zamerania a schválenia VVO č. 4 a zabezpečiť presadenie všetkých stromov, ktoré bude nevyhnutné presadiť v súvislosti s vybudovaním nových chodníkov a to tak, aby minimálna vzdialenosť stromu od chodníka bola 1,0 m. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza pozemok parcela reg. C KN č. 5305/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 420 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 101/2017 vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 10.05.2017 z pozemku parcela reg. C KN č. 5305/6, na účel vybudovania prístupovej komunikácie do garáží pod plánovanou stavbou bytového komplexu „NORTH RESIDENCE“, pre Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395, za cenu vo výške 8,47 €/m² určenú Znaleckým posudkom č. 168/2017 ico_pdf_46
23.05.2017 Oznámenia o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
16.05.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je prebytočný majetok: časť pozemku parcela registra C KN 2122/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 9 m2, tesne vedľa budovy prevádzky URBAN café na Námestí slobody 29 v Prievidzi na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy so záberom počas celého roka, pre spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického 498/2, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok – nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou dodržania Regulatív letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi a zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí vonkajšieho sedenia – terasy.
28.04.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je hnuteľný majetok – „Regulátor rozvádzača RVO 076“ a „Vianočná výzdoba“. Ďalej je predmetom nájmu nehnuteľný majetok – „Rozšírenie verejného osvetlenia na Bakalárskej ul. v Prievidzi“, „Rozšírenie verejného osvetlenia na Námestí J. C. Hronského“, „Rozšírenie verejného osvetlenia na Ul. stavbárov“, „Verejné osvetlenie na Ul. P. Dobšinského“, „Prípojka el. energie na Nám. slobody – osadenie nových rozvádzačov a prípojky“, „Prípojka el. energie na Nám. slobody – pripojenie rozvádzačov atrakcií na rozvodnú sieť“, „Osvetlenie pamiatok – kostol Veľká Lehôtka“, „Osvetlenie pamiatok – kostol Malá Lehôtka“, „Osvetlenie pamiatok – kostol Hradec“, „Osvetlenie priechodov pre chodcov – Bojnická cesta (kruhový objazd pri Kauflande)“, Osvetlenie priechodov pre chodcov – Cesta Vl. Clementisa (Severka)“, „Osvetlenie priechodov pre chodcov – Bojnická cesta (Lekáreň)“, „Osvetlenie priechodov pre chodcov – Rad L. N. Tolstého“, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov č. 1 – č. 24, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
ico_pdf_46
11.04.2017 Verejná obchodná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti podľa § 9a ods.1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 154/17 zo dňa 27.03.2017 : Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti a časť pozemkov: parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha a parcela registra C KN č. 617/7, ostatná plocha, (parcely registra E KN č. 2467/2 a E KN č. 2568) – parcely spolu v rozsahu výmery 245 m², všetky pozemky spolu v rozsahu výmery 1124 m2, ktoré sa nachádzajú vedľa Vrchárskej ulice. ico_pdf_46
04.04.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: časť nehnuteľností v k. ú. Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcela registra C KN 70, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19668 m2 na Ulici M. R. Štefánika 346 v rozsahu výmery 20 m2, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka, pre Štefana Gonsku, trvalý pobyt I. Bukovčana 1264/16, Prievidza. ico_pdf_46
04.04.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa : časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku z parcely registra C KN č. 2238/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 842 m2, v rozsahu výmery 10 m2 pre Veroniku Púchyovú, miesto podnikania Prievidza, Dlhá ulica 369/36, na účel umiestnenia c