11. ZASADNUTIE MsZ – 26.11.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Informácia SMMP o zúžení majetku v rámci Koncesnej zmluvy
Kúpa nájomných bytov – Gazdovska ulica
Návrh rozpočtu mesta na rok 2019, 2020, 2021
Odborné stanovisko k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020-2021
Návrh Doplnku č. 3 k VZN 131/2012 – poskytovanie dotacii
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov 2019, 2020, 2021
Vyhodnotenie uznesení MSZ
VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2019
Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta
Návrh na vyradenie majektu z evidencie mesta
Návrh na vyradenie majetku – nezaradené projektové dokumentácie
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD s.r.o., na úseku správy verejnej zelene
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku do nájmu spol. TSMPD s.r.o., na úseku správy verejného osvetlenia
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku do nájmu príspevkovej organizácii KaSS Prievidza
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD s.r.o., na úseku správy miestnych komunikácií
Návrh rozpočtu KaSS na rok 2019 a na roky 2020 a 2021
Návrh zmien nehnuteľného majetku pre spoločnosť TSMPD s.r.o. na úseku správy cintorínov
Návrh rozšírenia nehnuteľného majetku v Koncesnej zmluve so SMMP s.r.o.
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. za obdobie 1-6/2018
Návrh zmien nehnuteľného majetku pre spol. TSMPD s.r.o. na úseku správy plavárne
Návrh na III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2018
Zoznam majetkoprávnych žiadostí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV