Na stránke sa pracuje. Postupne prikladáme ďalšie materiály.

2. ZASADNUTIE MsZ – 25.2. 2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh dodatku č. 10 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách.
Návrh Doplnku č. 5 k Štatútu mesta Prievidza

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2013
Správa SAD Prievidza, a.s., o použití finančných prostriedkov mesta za obdobie január – december 2013
Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu a iných podnetov za rok 2013
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou
na rokovanie MsZ dňa 25.02.2014
Návrh VZN mesta Prievidza č. 149/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza so zapracovaním pripomienok z MsR
Informacia o pripravenych projektoch
Bod rôzne
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV