Program rokovania Mestského zastupiteľstva:

Prerokovávané materiály:

Výstupy z rokovania zastupiteľstva:

Videozáznam z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 27.02.2023