Dátum zverejnenia Celý dokument
20.11.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 7 m2 pred stánkom rýchleho občerstvenia, prenechávaná do nájmu pre Giuseppe Farenga, SEPLACK, s miestom podnikania v Nedožeroch Brezanoch, Budovateľská ul. č. 305/79, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia a vstupu do stánku rýchleho občerstvenia počas celého roka ico_pdf_46
20.11.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4855, záhrada s výmerou 31 m2, v celosti, za cenu 20,00 €/m2, pre Kláru Lučanovú a manžela, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č. 691/41, na účel rozšírenia záhrady. file_jpg_46
16.11.2015 OVS – ZŠ Mariánska ul. – školský bufet ico_pdf_46
11.11.2015 OVS – ZŠ Rastislavova – školský bufet ico_pdf_46
11.11.2015 Vyhodnotenie OVS Staničná ulica ico_pdf_46
09.10.2015 Zverejnenie zámeru mesta na prevod prebytočného majetku v k. ú. Prievidza, pozemky zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 77/2015, vyhotoveným spoločnosťou GEOmark, s. r. o., Prievidza, spolu vo výmere 93 m2, na účel výstavby liehovaru, za cenu 75,00 €/m2 pre Antona Iliaša, trvalý pobyt Športová ul. č. 532, 972 26 Nitrianske Rudno, spôsobom predaja ako dôvod hodný osobitného zreteľa file_jpg_46
09.10.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela registra C KN č. 2869/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 102 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel využitia ako okrasná záhradka pre Ladislava Mokrého a manželku ico_pdf_46
09.10.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 838/3, trvalý trávnatý porast s výmerou 39 m2, v celosti ico_pdf_46
06.10.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor – školský bufet v areáli Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, Prievidza, v rozsahu výmery 14 m2 ico_pdf_46
14.9.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza : CKN parc. č. 1940/2, zast. plocha a nádvorie s výmerou 343 m2, CKN parc. č. 1940/6, zast. plocha a nádvorie s výmerou 158 m2, CKN parc. č. 1940/7, zast. plocha a nádvorie s výmerou 25 m2, CKN parc. č. 1940/8, zast. plocha a nádvorie s výmerou 453 m2 (spolu s výmerou 979 m2) vo vlastníctve TSK so sídlom v Trenčíne ico_pdf_46
9.9.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa -Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemky parcela č. 6652/33 v rozsahu výmery 2120 m², parc. č. 6652/32 v rozsahu výmery 258 m², parc. č. 6652/1 v rozsahu výmery 196 m², parc. č. 6652/114 v rozsahu výmery 150 m², spolu v rozsahu výmery 2724 m², zapísané na LV č. 1, na účel výstavby nájomného bytového domu č. 4 (24 b.j.) na Gazdovskej ulici v Prievidzi ico_pdf_46
9.9.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa -Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 – nachádzajúci sa na Námestí slobody v Prievidzi, na účel prevádzkovania stánku s ambulantným predajom ico_pdf_46
9.9.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta – stavba na Staničnej ulici v Prievidzi ico_pdf_46
9.9.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok parc.č. 5399/6 na účel výstavby dvoch obchodných prevádzok. file_jpg_46
3.9.2015 Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Prievidza dňa 01.06.2015 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 248/15 zo dňa 26.05.2015 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností – stavby na Staničnej ulici v Prievidzi. ico_pdf_46
3.9.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok parcela registra C KN č. 838/3, trvalý trávnatý porast s výmerou 39 m2 v celosti pre ROmana Bakusa. ico_pdf_46
25.8.2015 Zámer na prevod prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 1 vedenom Okresným úradom Prievidza, Katastrálny odbor, pre katastrálne územie Prievidza pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r.o., so sídlom Západná ulica 7, Prievidza, na účel vybudovania nového strategického výrobného závodu, na výrobu automobilových komponentov v priemyselnom parku Prievidza, s plánom vytvoriť 600 nových pracovných miest. ico_pdf_46
25.8.2015 Spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. zverejňuje zámer na prevod prebytočného nehnuteľného majetku.
Predmetom prevodu sú:
a) nehnuteľnosti – pozemky zapísané na LV č. 9042 vedenom Okresným úradom Prievidza, Katastrálny odbor pre k. ú. Prievidza pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r.o., so sídlom Západná ulica 7, Prievidza, za cenu 7,19 €/m2, na účel vybudovania nového strategického výrobného závodu na výrobu automobilových komponentov v Priemyselnom parku Prievidza, s plánom vytvoriť 600 nových pracovných miest.
b) časť infraštruktúry vybudovanej v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 2006, reg. č. 29/2006-3100-3200, a to časť vnútroareálovej komunikácie nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza, na parc. reg. C KN č. 8114/180 za cenu 151 000,- €, určenú dohodou, na základe stredovej hodnoty medzi Znaleckým posudkom č. 157/2015, ktorý bol vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Pavlom Jurkovičom zo dňa 24.8.2015 a Znaleckým posudkom č. 8/2015 vypracovaným Ing. Luciou Peniažkovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo zo dňa 07.8.2015 pre spoločnosť Brose Prievidza.
11.8.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytový priestor – školský bufet v areáli ZŠ Rastislavova ico_pdf_46
10.8.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor – telocvičňa v areáli Centra voľného času Spektrum – prerobené priestory triedy v rozsahu výmery 70 m2, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 5294, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 9041, za účelom tréningov karate a bojových umení pre Karate klub Prievidza – FKŠ, so sídlom v Prievidzi, V. Benedikta 212/23. ico_pdf_46
10.8.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory v k.ú Prievidza, v objekte na Ul. S. Chalupku 12D, k. ú. Prievidza, č. súp. II. 1936, nebytové priestory – miestnosť č. 102 (bývalý kabinet) s výmerou 15,6 m2 a miestnosť č. 103 (podschodišťový priestor) s výmerou 6 m2. ico_pdf_46
20.07.2015 OVS:Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1940, orientačné č. 9 (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN č. 829/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m2 a pozemok, parcela registra C KN č. 829/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m2. ico_doc_46
20.07.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1937, orientačné č 12 E (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m2 a pozemok, parcela registra C KN č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m2 ico_doc_46
20.07.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1936, orientačné č 12 D (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2 a pozemok, parcela registra C KN č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2 ico_doc_46
08.07.2015 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi 1.2, 12V, rok výroby 2005, evidenčné číslo PD217 DB, bez platnej technickej a emisnej kontroly, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 492,40 eur ico_pdf_46
03.07.2015 Oznámenie o výsledku OVS ico_doc_46
15.6.2015 Zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – spevnené parkovacie plochy v k. ú. Prievidza, 6 parkovacích miest na Nábr. sv. Cyrila vo výmere 64,8 m2 a 108 parkovacích miest na Dlhej ulici vo výmere 1404 m2 pre spoločnosť Technické služby mesta Prievidza za podmienok: nájomné vo výške 10 € / rok / 1 parkovacie miesto, na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou. ico_pdf_46
15.6.2015 Zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Brose Prievidza, spol. s r.o., so sídlom Západná ulica 7, 971 01 Prievidza, IČO: 48 046 434, za podmienok uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou a nájomného vo výške 1€ / rok a nákladov na služby, ktoré sú spojené s užívaním predmetu nájmu. Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta, ktorý je v správe spoločnosti SMMP, s.r.o.: nebytové priestory v k.ú. Prievidza, v objekte zapísanom na LV č. 1, súp. č.: I.533, na Ul. T. Vansovej č. 24: kancelária na I. poschodí č. 2.03 o výmere 20,79 m2; podiel na spoločných priestorov o výmere 10,57 m2; kancelária na I. poschodí č. 2.04 o výmere 10,07 m2 a podiel na spoločných priestorov o výmere 5,12 m2. ico_pdf_46
10.6.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa- Predmetom nájmu je nehnuteľnosť- časť pozemku v k.ú. Prievidza, parc. CKN č. 3796/8 file_jpg_46
4.6.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť, novovytvorený pozemok, parcela registra C KN č. 113/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m2, vytvorený z pozemku parcela E KN č. 1166, nachádzajúca sa v k. ú. Hradec, pre Vlastimila Kmeťa a manželku, spoločne trvalý pobyt Na stanište 320/16, Prievidza, za cenu 10,00 €/m², na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku užívaného ako predzáhradka. ico_pdf_46
4.6.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť, novovytvorený pozemok, parcela registra C KN č. 113/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m2, vytvorený z pozemku parcela E KN č. 1166, nachádzajúca sa v k. ú. Hradec, pre Vlastimila Kmeťa a manželku, spoločne trvalý pobyt Na stanište 320/16, Prievidza, za cenu 10,00 €/m², na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku užívaného ako predzáhradka. ico_pdf_46
1.6.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt č. 20 na 6. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu súpisné č. 343 postaveného na pozemkoch parcela C KN 1902/1 a 1902/2 file_jpg_46
1.6.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, stavba na Staničnej ulici v Prievidzi (na LV 1 vedená ako administratívna budova – rodinný dom), súpisné číslo 30081 nachádzajúca sa na pozemku parcela registra C KN č. 2375/1 a pozemky parcela registra C KN č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2, parcela registra C KN č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2 a parcela registra C KN č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2 ico_doc_46
28.05.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1 – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 8135/75, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 m2 na účel scelenia a starostlivosti o pozemok file_jpg_46
28.05.2015 OVS: dočasne prebytočný majetok mesta v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi – nebytové priestory spolu so zariadením v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi, č. súp. II. 325, za účelom prevádzkovania kaviarne s terasou a poskytovania služieb s tým spojených ico_pdf_46
25.05.2015 OVS: Predmet obchodnej verejnej súťaže:
a) prenájom dočasne prebytočného majetku mesta – časť miestnosti za skladom učebníc, výmera miestnosti 7,597m2, výmera prenajímanej časti je 1m2, umiestnenie miestnosti 2.poschodie v budove Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, Prievidza
b) prenájom časti stožiara na streche budovy školy
19.05.2015 OVS: pavilón F bývalej ZŠ na Ul. S. Chalupku ico_pdf_46
19.05.2015 OVS: pavilón E bývalej ZŠ na Ul. S. Chalupku ico_pdf_46
19.05.2015 OVS: pavilón D bývalej ZŠ na Ul. S. Chalupku ico_pdf_46
19.05.2015 OVS: Stavba na Novej ulici ico_pdf_46
19.05.2015 OVS: Predmet opätovnej obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemkov parcely registra C KN č. 562/21, 562/19, 564/1, 562/22 (uvedené pozemky všetky v kultúre ostatné plochy) spolu v rozsahu výmery 3000 m²
ico_pdf_46
07.05.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku – pavilón „A“, objekt v areáli ZŠ Rastislavova ulica file_jpg_46
07.05.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu vlastníctvo prebytočný nehnuteľný majetok C KN 553/5
07.05.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu vlastníctvo prebytočný nehnuteľný majetok – nebytový priestor
07.05.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku – CKN č. 366
30.04.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – dočasne prebytočný majetok mesta časti pozemkov parcela C KN č. 1835/10 v rozsahu výmery 35 m2 na Námestí slobody na účel zriadenia vonkajšieho sedenia. file_jpg_46
29.04.2015 Oznámenie o vyhodnotení OVS – Vápenická ulica ico_doc_46
29.04.2015 Oznámenie o vyhodnotení OVS – lanový park ico_doc_46
29.04.2015 Oznámenie o vyhodnotení OVS – autobusová stanica ico_doc_46
28.04.2015 Oznámenie o výsledku OVS ico_doc_46
08.04.2015 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 2088/3 zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 1835/6 zastavané plochy nádvoria, spolu v rozsahu výmery 27,5 m² na účel zriadenia dvoch parkovacích miest ico_pdf_46
08.04.2015 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 5034/9, ostatné plochy v rozsahu výmery 20 m2 na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so záberom pozemku počas celého rok ico_pdf_46
08.04.2015 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 7 m2 pred stánkom rýchleho občerstvenia ico_pdf_46
08.04.2015 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 70, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2 na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so záberom pozemku počas celého roka ico_pdf_46
08.04.2015 Oznámenie o vyhodnotení OVS ico_doc_46
07.04.2015 Oznámenie o vyhodnotení OVS
02.04.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa -pozemok parcela c KN č. 210/29 zastavané plochy a nádvoria na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou file_jpg_46
02.04.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok, parcela registra C KN č. 3591/344, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 660 m2, odčlenený GP č. 251/2015 z pozemku parc. registra C KN č. 3591/1 ico_pdf_46
02.04.2015 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť pozemok v k. u. Prievidza, parcela reg. C KN č. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m2 nachadzajúci sa v komplexe autobusovej stanice v Prievidzi na Ulici T. Vansovej ico_pdf_46
13.3.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zereteľa – pozemky v k. ú. Veľká Lehôtka, pre Jozefa Mokráňa a manželku file_jpg_46
13.3.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zereteľa – nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza pre JUDr. Ctibora Stachu a manželku
13.3.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zereteľa – majetok mesta v k. ú. Prievidza – stavba chodníka na pozemku pre spoločnosť Alfaplast Trade, spol. s r.o.
12.3.2015 Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 82/15 zo dňa 24.02.2015. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemkov parcely registra C KN č. 562/21, 562/19, 564/1, 562/22 (uvedené pozemky všetky v kultúre ostatné plochy) spolu v rozsahu výmery 3000 m² na účel výstavby adrenalínovej atrakcie. ico_pdf_46
12.03.2015 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra C KN c. 5086/1 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 24 m2, zapisaného na LV Č. 1, na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia ico_pdf_46
02.03.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť v k. u. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 95, v rozsahu výmery 8 m2, pod novinovým stánkom, prenechavaná do nájmu pre spoločnosť MOBEST, s.r.o., Makovického 497/26, Prievidza na účel prevádzkovania stánku predaja novin, časopisov a tabakových výrobkov ico_pdf_46
02.03.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predmetom najmu je nehnuteľnost‘ v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN c. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 900 m2, prenechávaná do nájmu pre spoločnosť Kolotoče Šiatinsky s.r.o., so sidlom Banikov 75/14, Nováky na účel prevádzkovania lunaparku ico_pdf_46
02.03.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN c. 2059/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 5 m2, pod novinovým stánkom, prenechavaná do nájmu pre Evu Hrabovsku, trvale bytom Prievidza, Ul. M. Mišíka 401/25, na účel prevádzkovania stánku predaja novín, časopisov a tabakovych vyrobk ico_pdf_46
02.03.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť v k. u. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN c. 5009/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 5 m2, pod novinovým stánkom, prenechávaná do nájmu pre Vladimira Dodoka, trvale bytom Nitrianske Pravno, Ul. Dlha 564/90, na účel prevádzkovania stánku predaja novin, časopisov a tabakových výrobkov ico_pdf_46
27.02.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteĺa – pozemok C KN č. 8119/40 vo výmere 1m2 na účel majetkoprávneho vyporiadania. file_jpg_46
25.02.2015 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť pozemok v k. ú. Prievidza, parcela reg. C KN c. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m2 nachadzajúci sa v komplexe autobusovej stanice v Prievidzi na Ulici T. Vansovej ico_pdf_46
25.02.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. u. Prievidza – objekt bývalej II. Zš Ul. S.Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 1937, orientačné č 12 E (na LV č. 1 zapisana ako budova pre Školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m2 a pozemok, parcela registra C KN c. 829/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m.
25.02.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. u. Prievidza – objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 1936, orientačné č. 12 D (na LV c. 1 zapisana ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C K N c.829/12, zastavané plochy a nádvoria s vymerou 552 m2 a pozemok, parcela registra C K N c. 829/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2.
25.02.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – objekt bývalej II. ZŠ Ul. S.Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 1940, orientačné č. 9 (na LV c. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C K N c. 829/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m2 a pozemok, parcela registra C KN c. 829/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m2.
25.02.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. u. Prievidza – pozemky na Sadovej ulici- účel využitia – výstavba garáži
25.02.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, areál bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi, a to objekt súpisné č. 30192 (na LV 1 zapisany ako materska skola, budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) na pozemku parcela registra C KN č. 6577/3, zastavané plochy a nádvorie a pozemok parcela registra C KN c. 6577/3, zastavane plochy a nádvorie s výmerou 4 334 m.
25.02.2015 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. u. Prievidza, a to stavba na Novej ulici, súpisné č. 1.470, vedená na LV č. 294 ako administratívna budova červeného kríža, nachadzajúca sa na pozemku parcela registra C K N č. 2192 a pozemok parcela registra C KN č. 2192, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m2.
9.2.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prebytočný majetok pre spol. T+T a.s. file_jpg_46
9.2.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – C KN č. 5600/4 na účel majetkoprávneho usporiadania pozemkov užívaných ako predzáhradka. file_jpg_46
9.2.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – C KN č. 22869/9 na účel využívania ako okrasná záhradka. file_jpg_46
6.2.2015 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predmetom prevodu je pozemok CK N Parc.č. 5363/9 – zastavená plocha s výmerou 45m2 za účelom zarovnania pozemku. file_jpg_46
4.2.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Štefan Molnár, miesto podnikania Ulica M. Rázusa 863/3, Prievidza, nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časti pozemku parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2 na účel zriadenia vonkajšieho celoročného sedenia ico_pdf_46
4.2.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – spol. BELAMI, s.r.o., so sídlom Prievidza, Ul. P. J. Šafárika 902/11, nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pozemku parcela registra C KN č. 789, ostatné plochy v rozsahu výmery 12 m² pod stánkom s občerstvením, desiatami a pekárenskými výrobkami
30.01.2015 Vyhodnotenie OVS ico_pdf_46
12.1.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa, hnuteľná majetok pre spoločnosť T+T s.r.o. ico_pdf_46
12.1.2015 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza – časť pozemku parc.č. na účel vybudovania prístupových chodníkov, odpočinkových plôch a parkovacích miest pre spol. DOPSTA s.r.o. file_jpg_46

Archív informácií o predaji a prenájme majetku mesta Prievidza nájdete tu.