4. ZASADNUTIE MsZ – 26.04.2016
PROGRAM ico_pdf_46
Informácie o pripravených projektoch – apríl 2016
Inventarizácia majetku za rok 2015
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016
Návrh I. zmeny rozpočtu ZpS 2016
Návrh KaSS na vyradenie majetku
Návrh VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevkov
Návrh VZN č. 4/2016 o sociálnych službách
Návrh VZN č. 5/2016 o odpadoch
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS
Plán rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023)
Správa KaSS za rok 2015
Správa TSMPD za rok 2015
Správa ZpS za rok 2015
Žiadosť TSMPD o zvysenie základného imania
Vyhodnotenie MsZ
Záverečný účet mesta rok 2015
Zoznam majetkoprávnych veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV