2. ZASADNUTIE MsZ – 26.02.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh Doplnku č. 1 k IS – 69 Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám
Návrh Doplnku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
ico_pdf_46

Prehľad o pridelených bytoch

Správa SAD Prievidza o použití finančných prostriedkov mesta v MHD za rok 2012
Správa o vybavovaní sťažností
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Správa o činnosti MsP
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 26.02.2013
Bod rôzne
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46