Orgánom, ktorý posudzuje žiadosti a dáva odporúčacie stanovisko orgánu, ktorý rozhoduje a schvaľuje poskytnutie dotácie, sú príslušné komisie mestského zastupiteľstva. Členovia komisií MsZ, ktorí sa zúčastňujú posúdenia žiadosti a odporúčajú jej schválenie primátorke mesta, predložia vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka Vyhlásenie pre účely transparentného posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza.

Pravidlá transparentného posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza

1. Predloženú žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta môže posudzovať len bezúhonná osoba, ktorá nie je zaujatá vo vzťahu k žiadateľovi. Neprípustné je, aby žiadosť o poskytnutie dotácie posudzoval člen komisie pri MsZ, ktorý je:
• žiadateľ, ktorý predkladal žiadosť, alebo spolupracoval na vypracovaní predkladanej žiadosti;
• štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo iného orgánu žiadateľa, alebo zamestnanec žiadateľa, ak ním je právnická osoba;
• spoločník alebo člen právnickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo tichým spoločníkom žiadateľa;
• blízkou osobou žiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom)

2. Do konfliktu záujmov sa tiež dostane člen komisie pri MsZ v Prievidzi, ak vznikne možnosť uprednostniť jeho osobný záujem. Osobným záujmom sa rozumie záujem, ktorý zahŕňa akýkoľvek prospech pre člena komisie, jeho rodinu, blízkych príbuzných a osôb alebo organizácií, s ktorými má alebo mal obchodné vzťahy. Zahŕňa taktiež akúkoľvek zaviazanosť člena komisie na plnenie voči týmto osobám, či finančnú alebo inú.

3. Ak by pri posudzovaní žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza mohli nastať pochybnosti o zaujatosti člena komisie pri MsZ, alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, člen komisie to bez zbytočného odkladu oznámi na zasadnutí komisie pred hodnotením žiadosti. Ak takáto situácia nastane, člen komisie MsZ sa následne nezúčastní posudzovania predmetnej žiadosti. Zapisovateľka komisie pri MsZ v Prievidzi túto skutočnosť uvedie do zápisnice.