Mesto Prievidza, ako orgán územného plánovania je podľa §17 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu z vlastného podnetu, z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí, z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

Mesto Prievidza, žiadosť posúdi a vyhodnotí súlad navrhovanej zmeny vo vzťahu k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu (TSK), mesta Prievidza a primerane aj vo vzťahu k prijatým územnoplánovacím podkladom, stratégiám a rozvojovými koncepciám na území mesta Prievidza. Vyhodnotenie bude následne predložené Mestskému zastupiteľstvu mesta Prievidza aby rozhodlo, ktoré žiadosti budú zaradené do návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza.

V prípade zaradenia žiadosti do zmien a doplnkov územného plánu bude mesto Prievidza podľa §19 stavebného zákona požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením rozsahu plôch navrhovaných na zmenu

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Útvar architekta mesta
Ing. arch. Ivona Chmelová
Ing. Erika Saavedra,
uam@prievidza.sk, architekt@prievidza.sk
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Tel: 046/ 5179 613
Mobil:  0904 752 625 alebo: 0910 613 956
Email: ivona.chmelova@prievidza.sk alebo erika.saavedra@prievidza.sk
Doba vybavenia: Mesto Prievidza, žiadosť posúdi a vyhodnotí súlad navrhovanej zmeny vo vzťahu k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu (TSK), mesta Prievidza a primerane aj vo vzťahu k prijatým územnoplánovacím podkladom, stratégiám a rozvojovými koncepciám na území mesta Prievidza. Vyhodnotenie bude následne predložené Mestskému zastupiteľstvu mesta Prievidza aby rozhodlo, ktoré žiadosti budú zaradené do návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza.
Poplatok: V prípade zaradenia žiadosti do zmien a doplnkov územného plánu bude mesto Prievidza podľa §19 stavebného zákona požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov.