Posúdenie plánovaného investičného zámeru stavebníkom umožňuje, aby si počas prípravy konkrétneho stavebného zámeru, teda ešte pred samotným územným konaním a vydaním záväzného stanoviska overili vhodnosť uvažovaného zámeru v území a jeho súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie mesta. Stanovisko neslúži ako podklad pre konanie vedené na príslušnom stavebnom úrade.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Prílohy k žiadosti:

1. Architektonická štúdia obsahujúca minimálne:

a) jednoduchý situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy s urbanistickým začlenením stavby do územia. Zo situácie musí byť zrejmé umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením čísiel parciel, jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, počet podzemných a nadzemných podlaží, celková výmeru pozemku, zastavaná plochu pozemku stavbou, spevnenými plochami a percentuálny podiel zelene

b) architektonické riešenie stavby a jej hmotové členenie

c) údaje o požiadavkách stavby na dopravné napojenie vrátane parkovania a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia

d) situácia majetkovoprávnych vzťahov – pokiaľ investičný zámer zasahuje do pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza

2. Odporúčame aby súčasťou žiadosti bola samostatná príloha, ktorá umožňuje posúdiť súlad stavebného zámeru zo záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

Poučenie:

Posúdenie plánovaného investičného zámeru nie je záväzným stanoviskom podľa §24 ods. 3 až 5, ods. 9 až 12, 40a ods. 1, 4 a 6, §40b a §40c, zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v platnom znení.

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Útvar architekta mesta
uam@prievidza.sk, architekt@prievidza.sk
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Tel: 046/ 5179 613, 5179 622
Email: uam@prievidza.sk alebo architekt@prievidza.sk
Doba vybavenia: spravidla do 30 dní
Poplatok: bez poplatku