Odborné posúdenie investičného zámeru slúži pre účely predprojektovej prípravy, posudzuje návrh umiestnenia plánovanej stavby v území a jej hmotovo-priestorové riešenie z hľadiska platnej územno-plánovacej dokumentácie a rozvojových zámerov mesta Prievidza.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Architektonická štúdia (koncept) s výkresom situácie a stručným popisom investičného zámeru, z ktorého je zrejmá výška podlaží, zastavaná plocha objektu a plocha zelene.
  • Územno-plánovaciu informáciu k stavbe v prípade, že bola vydaná

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Útvar architekta mesta
Ing. arch. Miroslav Kontriš
Ing. Erika Saavedra,
uam@prievidza.sk, architekt@prievidza.sk
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Tel: 046/5179 623 alebo 046/ 5179 613
Mobil:  0911 094 575 alebo: 0910 613 956
Email: miroslav.kontris@prievidza.sk alebo erika.saavedra@prievidza.sk
Doba vybavenia: obvykle do 30 dní, záleží od náročnosti plánovaného zámeru
Poplatok: bez poplatku