Útvar architekta mesta (UAM) plní úlohy v oblasti územno-plánovacích a architektonických činností:

  • vydáva územno-plánovacie informácie o využití pozemkov v meste
  • posudzuje plánované investičné zámery, stanoviská k projektovej dokumentácii stavby pre územné a stavebné konanie
  • vydáva stanoviská mesta k odňatiu poľnohospodárskej pôdy
  • vydáva záväzné stanovisko mesta podľa §140b, v nadväznosti na §120 ods.2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
  • posudzuje a vyhodnocuje jednotlivé žiadosti o zmenu Územného plánu mesta Prievidza a následne ich predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Prievidza
  • zabezpečuje obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacích dokumentácií obcí, zón v rozsahu ustanovení stavebného zákona,
  • zabezpečuje obstarávanie urbanistických štúdií a ostatných územno-plánovacích podkladov a koncepcií rozvoja mesta
  • vydáva stanoviská k nakladaniu s majetkom mesta
  • posudzuje a vyhodnocuje navrhované trasovanie inžinierskych sietí z hľadiska potenciálu rozvoja územia mesta a následne ich predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Prievidza

Tlačivá a formuláre:

Útvar architekta mesta:

Architekt mesta: Ing. arch. Zuzana Hlinková 046/5179 622, zuzana.hlinková@prievidza.sk, architekt@prievidza.sk
Referent územného plánovania: Ing. arch. Miroslav Kontriš, 046/ 5179 623, 0911 094 575, miroslav.kontris@prievidza.sk, uam@prievidza.sk
Ing. Erika Saavedra, tel.: 046/ 5179 613, 0910 613 956, erika.saavedra@prievidza.sk, uam@prievidza.sk