Dátum zverejnenia Celý dokument
17.12.2018 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, na liste vlastníctva č. 1, a to pozemok parcela registra C KN: č. 370/70, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 21 m2, v celosti.
11.12.2018 Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta – majetok a nehnuteľností v k.ú. Prievidza, a to: obchodný podiel mesta Prievidza v spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IĆO: 31 580 386, vo výške 97,36 %,
11.12.2018 OVS: Predmet opätovnej obchodnej verejnej súťaže – Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
10.12.2018 Motorové vozidlo Multicar M 25
10.12.2018 Motorové vozidlo SEAT INCA 1.4
7.12.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 5036/1, ostatné plochy vo výmere 50993 m2 na Urbánkovej ulici, spolu v rozsahu výmery 200 m2, pre Mgr. Katarínu Zaťkovú, trvalý pobyt Ul. J. Palárika 11/5, Prievidza, za účelom osadenia kaviarne zrealizovanej z námorných kontajnerov ako dočasnej stavby vo výmere 60 m2, realizovania dizajnovej záhrady vo výmere 122 m2 a umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia – terasy vo výmere 18 m2, pred prevádzkou kaviarne na Urbánkovej ulici.
7.12.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok, časť parcely registra CKN č. 2565/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 72 m2, zapísaný na LV č. 1, pre Róberta Dadíka – TERMONT, so sídlom Gazdovská 4/11, Prievidza, IČO: 34637133, na účel zabezpečenia príjazdu k prevádzke na Lúčnej ulici v Prievidzi, za podmienok nájomného vo výške 2,50 €/m2/rok, na dobu určitú 1 rok s jednomesačnou výpovednou lehotou.
7.12.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok, časť parcely registra CKN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 600 m2, zapísaný na LV č. 1 pre Kolotoče Šiatinský s.r.o., so sídlom Baníkov 75/14, Nováky, na účel prevádzkovania luna parkových atrakcií, v termíne od 15.04. do 29.04.2019, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň, na dobu určitú od 15.04.-29.04.2019.
7.12.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok, časť parcely registra CKN č. 5036/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 34 m2, zapísaný na LV č. 1, pre Jozefa Federleho, so sídlom Dlhá 568/82, Nitrianske Pravno, IČO: 51895803, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou žiadateľa, so záberom pozemku počas celého roka na Ul. J. Palárika, Prievidza, za podmienok – nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou.
7.12.2018 Oznámenie o výsledkoch Obchodných verejných súťaží
6.12.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 6374/4 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 24 m2, odčlenený z pozemku parcela registra CKN č. 6374 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 146 m2 vo vlastníctve mesta, evidovaný na LV 1, Geometrickým plánom č. B-194/2018, vyhotoveným geodetom – Patricius Sova – Geoskteam, Prievidza, dňa 19.9.2018 pre Rastislava Lukáča a manž. spoločne bytom Malonecpalská ulica 2971/38, Prievidza za cenu 10.00 €/m2.
6.12.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemky parcela registra CKN č. 6304/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 41 m2 a parcela registra CKN č. 6306/5 – záhrada s výmerou 12 m2,vedené na LV 1, pre Stanislava Blahu a manželku Violu, spoločne bytom Poľná ul. 485/30, Prievidza, za cenu 20.00 €/m2.
12.11.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – pozemky, na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluvy č. 35/2013 zo dňa 31.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, t.j. ročného nájomného vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
9.11.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Osvetlenie priechodu pre chodcov – Mierové námestie (Art Point), Prípojka VO pre chodník za Futbalovým štadiónom a Prípojka VO pre chodník na Ceste Vl. Clementisa k MŠ, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 28, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
9.11.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – parkovacie plochy a príjazdová komunikácia pri Plavárni na Úzkej ul., na pozemku parc. č. 791/28 a 791/6, na účel zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk, na úseku športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 27.09.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, t. j. ročného nájomného za prenajatý hnuteľný a nehnuteľný majetok vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú.
9.11.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie stavby kultúrneho domu v Hradci – prípojka plynu a technické zhodnotenie stavby kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke – prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6, t. j. ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
6.11.2018 Zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: Predmetom nájmu je prebytočný majetok, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemkov:
– parcela C KN č. 2121, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 370m2 a
– parcela C KN č. 2120/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 859m2,
spolu vo výmere 420m2 pre žiadateľa Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382, na účel poskytovania občerstvenia a služieb v kaviarni Greenbox, za nájomné určené smernicou IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, na obdobie od 15.4. do 15.10. 0,05 €/m2 /deň a na obdobie od 16.10. do 14.4. 0,02 €/m2 /deň, na dobu neurčitú, s 2 mesačnou výpovednou lehotou, z dôvodu, že na uvedených pozemkoch a v ich bezprostrednej blízkosti sa nachádza pohostinské zariadenie, ktoré prevádzkuje žiadateľ.
29.10.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nehnuteľnosti, časti pozemkov parcela registra CKN č. 3796/4 zastavaná plocha a nádvorie a parcela registra CKN č. 3796/8 ostatná plocha, spolu v rozsahu výmery 430 m2, zapísané na LV č. 1 v k.ú. Prievidza, za účelom vybudovania parkoviska a odovzdania do majetku mesta, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ vytvorí parkovacie plochy, ktoré budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; za podmienok: – nájomného vo výške 1 €, na dobu určitú do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia parkoviska s 1-mesačnou výpovednou lehotou,
– odovzdania novovybudovaného parkoviska do majetku mesta do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
22.10.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3029/199, diel 1, zastavaná plocha s výmerou 57 m 2 , ktorý pozemok bol odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 3871/1, ostatné plochy s výmerou 8835 m², zameraný Geometrickým plánom č. B-220/2017 vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 04.10.2018, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 12.10.2018 pod č. 1174/2018, na účel scelenia pozemkov, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť areálu detského domova, pre Detský domov, so sídlom Ulica Š. Závodníka 494/24, Prievidza, za cenu 20,00 €/m 2
18.10.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je zameniť prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 6374/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 16 m2, odčlenený z pozemku parcela registra CKN č. 6374 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 146 m2 vo vlastníctve mesta, evidovaný na LV 1, Geometrickým plánom č. B-194/2018, vyhotoveným geodetom – Patricius Sova – Geoskteam, Prievidza, dňa 19.9.2018 za pozemky, parcela registra CKN č. 6375/2 a 6375/3 – zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere 16 m2, odčlenené uvedeným geometrickým plánom z pozemku parcela registra CKN č. 6375 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 108 m2, vo vlastníctve žiadateľov o zámenu Rastislava Lukáča a PhDr. Dany Lukáčovej, evidovaný na LV 8369, za účelom zosúladenia právneho stavu a skutočného užívania pozemkov
10.10.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 4870/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 15 m 2 nachádzajúce sa na Ulici I. Krasku, pre Moniku Chudú SCHNITZEL PLATZ YES, miesto podnikania Veľkonecpalská 266/43, Prievidza na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia pred prevádzkou rýchleho občerstvenia.
09.10.2018 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo SEAT INCA 1.4, rok výroby 1996.
03.10.2018 Prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, na liste vlastníctva č. 8821 a to:
nebytový priestor nachádzajúci sa na II. nadzemnom podlaží – 1. poschodí prevádzkovej budovy K-3, súpisné číslo 30157, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 2563 s podlahovou plochou 241,68 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu, ktorý je vyjadrený podielom 455/1412 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č. 2563 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 750 m2 vo veľkosti 455/1412.
03.10.2018 OVS:Prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, na liste vlastníctva č. 1 a to pozemky, parcely registra C KN:
– č. 370/70, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 21 m2, v celosti,
– č. 370/77, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 21 m2, v celosti,
– č. 370/78, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 21 m2, v celosti.
3.10.2018 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, na liste vlastníctva č. 1, a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, na pozemku parcela registra C KN č. 829/13, pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 510 m2 a č. 829/41, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 37 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 196/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 25.07.2018, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 30. júla 2018 pod č. 885/2018 z pozemku parcela registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 698 m2 a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2.
3.10.2018 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
28.09.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemky, parcela registra C KN č. 2857/91, diel 3, ostatné plochy s výmerou 12 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C KN č. 2857/61, ostatné plochy s výmerou 2 002 m2, vedená na liste vlastníctva č. 1, parcela registra C KN č. 2869/104, diel 2, ostatné plochy s výmerou 90 m2, vytvorená z pozemku parcela registra E KN č. 11-3814/80, ostatné plochy s výmerou 90 m2 a parcela registra C KN č. 2869/157, diel 1, ostatné plochy s výmerou 29 m2, vytvorená z pozemku parcela registra E KN č. 11-3814/81, ostatné plochy s výmerou 29 m2, tieto parcely registra E KN vedené na liste vlastníctva č. 10652, pre Ing. Branislava Páleníka, trvalý pobyt Povstalecká 278/1, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
28.9.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je zameniť prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemky parcely registra C KN č. 2869/109, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 153 m2 a č. 2869/108, záhrady s výmerou 56 m2, pozemky spolu s výmerou 209 m2, obidva pozemky vo vlastníctve mesta vedené na liste vlastníctva č. 1, za pozemok parcela registra C KN č. 3258/18, diel č. 1, ostatné plochy s výmerou 263 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 217/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 06.09.2018, z pozemku parcela registra E KN č. 750, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 263 m2, vo vlastníctve žiadateľov o zámenu, pre Jozefa Meliška a manželku, spoločne trvalý pobyt Ul. Záborského č. 79/22, Prievidza, bez doplatku, na účel rozšírenia záhrady.
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Mala Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 298/4, diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 126/1, ostatné plochy s výmerou 3 067 m2 pre Michala Jasinského, trvalý pobyt Ul. F. Hečku č. 730/31, Prievidza, za cenu 10,00 €/ m2, na účel zriadenia prístupu
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3105/16, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 11 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Eduarda Richtera a manželku Janku, spoločne trvalý pobyt Vinohradnícka č. 646/53, Prievidza, za cenu 20,00 €/ m2, na účel pešieho prístupu na pozemok, parcelu č. 3105/2 s podmienkou, že neobmedzia parkovanie osobných vozidiel pred Domom smútku v Prievidzi.
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 8114/197, ostatné plochy s výmerou 7 356 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, Max Brose 2909/20, za cenu 15,00 €/m2
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5345/50, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 43 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 618 m2, Geometrickým plánom č. 192/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 23.07.2018, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 26 júla 2018 pod č. 861/2018, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť BA COM spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. K. Nováckeho 37, za cenu 75,00 €/m2, na účel vybudovania vonkajšej terasy s celoročným záberom pozemku, s podmienkou riešenia vzhľadu terasy s architektkou mesta.
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta: Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časti pozemkov parcela reg. C KN č. 3256/84 spolu v rozsahu výmery 12 m², (2 ks x 6m2/reklamná stavba), na Ulici Matice slovenskej oproti OD Rozvoj – parkovisko, na ktorých sú umiestnené 2 kusy obojstranných reklamných zariadení vo vlastníctve žiadateľa, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že umiestnené reklamné zariadenia nachádzajúce sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta sú vo vlastníctve žiadateľa.
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je prebytočný majetok: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časť pozemku na Nábrežnej ulici parcela registra C KN č. 3976/18 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, časť pozemku na Necpalskej ceste parcela registra C KN č. 2570/6 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, a časť pozemku na Necpalskej ceste vedľa Lidla parcela registra C KN č. 5258/17 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa.
30.08.2018 Oznámenie o výsledkoch obchodných súťaží ico_pdf_46
24.07.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 6987/8, diel 1, orná pôda s výmerou 71 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 131/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 18.05.2018, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 28. mája 2018 pod č. 605/2018, z pozemku parcela registra E KN č. 91-1429/2, ostatné plochy s výmerou 1909 m2, vedeným na liste vlastníctva č. 10652, pre Máriu Krajčíkovú, trvalý pobyt Ul. energetikov č. 206/6, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel scelenia pozemkov v súlade s ÚPM.
24.07.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok, parcela registra C KN č. 6681/7, diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 132/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 18.05.2018, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 22. mája 2018 pod č. 592/2018, z pozemku parcela registra E KN č. 1-344/17, ostatné plochy s výmerou 244 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Milana Šmatláka a manželku, spoločne trvalý pobyt Tulipánová ul. č. 797/28, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel scelenia pozemkov.
24.07.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN 5946, záhrady o výmere 378 m2, pre Ivetu Sečiansku, trvalý pobyt Dúbravská 934/6, Prievidza, na výstavbu rodinného domu a na záhradkárske účely, za cenu 12,82 €/m2, cena podľa ZP č. 131/2018, vyhotoveného Ing. Antonom Machom, znalcom z odboru: Stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností.
04.07.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku z parcely E KN č. 2567, ostatná plocha zapísaná na LV č. 1599 (pôvodne pozemok parcela registra C KN č. 627/1 zastavané plochy a nádvoria), v rozsahu výmery 1m2, na účel osadenia turistickej mapy v stojane pre Klub slovenských turistov so sídlom Ul. Záborského 33, Bratislava, za podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/1m2/10 rokov, na dobu určitú 10 rokov s jednomesačnou výpovednou lehotou.
04.07.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov: parc. E KN č. 3533/103 (parc. reg. C KN č. 1963/1) – 1 ks reklamná stavba, parc. E KN č. 11-1640/2 (parc. C KN č. 7000/12 ) – 1 ks reklamná stavba, parc. C KN č. 5258/17 – 3 ks reklamné stavby, parc. C KN č. 3976/30 – Nábrežná ul. – 2 ks jednostranná reklamná stavba, parc. C KN č. 3976/35, Nábrežná ul. – 3 ks obojstranná reklamná celkom spolu 10 reklamných stavieb, spolu v rozsahu výmery 60 m² (10 ks x 6m2/reklamná stavba), na ktorých je umiestnených 10 kusov reklamných stavieb vo vlastníctve žiadateľa, za podmienok: nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2019 s jednomesačnou výpovednou lehotou, vylúčenia použitia ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka v nájomnej zmluve, a to, že nájomný vzťah sa skončí uplynutím dohodnutej doby uvedenej v nájomnej zmluve, uhradiť do času uzatvorenia nájomnej zmluvy jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva, pre spol. NUBIUM, s.r.o., so sídlom Trenčianska 705/55, Bratislava.
27.06.2018 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
27.06.2018 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Gazdovskej ulici, časti pozemkov parcely reg. C KN č. 6652/123, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1450 m², parcely reg. C KN č. 6652/22, záhrady s výmerou 1682 m² a parcely reg. CKN č. 6652/25, záhrady o výmere 1966 m², zapísané na LV č. 1 (v čase schválenia uznesenia), všetky pozemky spolu v rozsahu výmery 2.000 m2 (podľa vyznačenia na mape z katastra nehnuteľností, ktorá bude tvoriť prílohu nájomnej zmluvy).
25.06.2018 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2663 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste, vedená ako bytový dom typu A a pozemky
25.06.2018 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, na liste vlastníctva č. 1 a to pozemky podľa prílohy. Účel prevodu: výstavba samostatne stojacej garáže alebo samostatne stojacej dvojgaráže.
08.06.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie viacúčelovej športovej haly – rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični a v zápasníckej telocvični, na účel zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk, na úseku športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o.
08.06.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – osvetlenie kruhového objazdu – Ul. Ľ. Ondrejova – Ul. P. Šafárika, osvetlenie priechodu pre chodcov – Ul. K. Nováckeho a osvetlenie Koncová ulica – k fitness ihrisku, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o
08.06.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie stavby kultúrneho domu v Malej Lehôtke – zateplenie južnej a východnej steny a technické zhodnotenie stavby kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke – zateplenie podlahy a stropu javiska, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
06.06.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcely registra CKN č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12,5 m2 (jedno stojisko v parkovisku) a časť pozemku parcely registra CKN č. 5089/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 46 m2 (nachádzajúce sa priamo pred predajňou), pozemky zapísané na LV č. 1, pre Milana Syrovátku – Symparkett Prievidza, s miestom podnikania Cígeľ 413, na účel zabezpečenia prístupu a parkovania
1.6.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 473 m2, evidovaný naLV č. 1, nachádzajúci sa na ulici Rad L.N. Tolstého na účel majetkovoprávneho usporiadania pre spoločnosť SLOVNAFT, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Archív predaj a prenájom majetku