Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania:

Údaje podľa § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 282/2015 Z.z.:

  1. Účel vyvlastnenia: účelom, na ktorý sa vyvlastnenie vo verejnom záujme navrhuje je v zmysle § 24h zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov majetkovoprávne vysporiadanie Pozemku pod miestnou cestou Nábrežná ulica v Prievidzi, ktorá sa nachádza vo vlastníctve mesta Prievidza
  2. Údaje o vyvlastniteľovi v rozsahu podľa § 9 ods. 2 písm. a): mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 00318442
  3. Katastrálne územie: Prievidza
  4. Parcelné číslo pozemku: CKN č. 4857/8

Dátum zverejnenia: 06.03.2024
Dokument na stiahnutie: