8. ZASADNUTIE MsZ – 28.09.2020
PROGRAM
Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2019/2020
Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza za obdobie jún 2019 – jún 2020
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2020
Návrh Doplnku č. 9 k Štatútu mesta Prievidza
Návrh Internej smernice č. 111 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb
Návrh navýšenia nájmu za rok 2020 dodatkom k NZ č. 24/2014 zo dňa 27. 05. 2014 uzatvorenej so spol. TSMPD, s.r.o.
Informácia k zámerom riešení zásobovania teplom pre mesto Prievidza po roku 2023
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
Informácia o zámere vyhlásiť OVS na zmenu správy Priemyselného parku Prievidza
– Západ I
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV