6. ZASADNUTIE MsZ – 06.07.2020
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza
Návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Návrh projektu: Zmiernenie dopadov koronakrízy – podpora lokálnych komunít v meste Prievidza
Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o. za rok 2019
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2019
Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov spol. PTH, a.s.
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV