9. ZASADNUTIE MsZ – 02.10.2017
PROGRAM ico_pdf_46
IS – 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2017

Návrh – Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017 v znení Doplnku č. 1
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV