3. ZASADNUTIE MsZ – 27.03.2017
PROGRAM ico_pdf_46
Doplnenie obsahu Zmien a doplnkov č.16 územného plánu mesta Prievidza
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2017 ktorým sa zrušuje VZN č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany
Obsah Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2016
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice

Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Výzva na zaujatie stanoviska k problematike znečisťovania a ochrany ovzdušia na hornej Nitre
Zoznam majetko právnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV