9. ZASADNUTIE MsZ – 28. august 2012

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Doplnok č. 2 k IS 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta ico_pdf_46
Doplnok č. 2 k IS 32 – Kritéria na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza ico_pdf_46
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a monitorovacia sprava za I. polrok 2012 ico_pdf_46
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 ico_pdf_46
VZN č. 129/2012, ktorým sa ruší VZN o verejných aukciách ico_pdf_46
VZN c. 127/2012 Prevádzkový poriadok verejných ihrísk ico_pdf_46
Doplnok č. 2 k VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza ico_pdf_46
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1. – 6./2012 ico_pdf_46
Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest spol. s r.o. za 1. polrok 2012 ico_pdf_46
Informatívna správa o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r.o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku a Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov za 1. polrok 2012 ico_pdf_46
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2012 ico_pdf_46
Návrh na I. Zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012 ico_pdf_46
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spol. UNIPA spol. s r.o. Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-6/2012 ico_pdf_46
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2012 ico_pdf_46
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS na rok 2012 ico_pdf_46
Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, funkcionárov a Ceny fair play „o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná Nitra ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi ico_pdf_46
Bod rôzne
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
Príloha č. 1: II. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012, schválená uzn. MsZ č. 219/12 zo dňa 28.8. 2012 ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46