7. ZASADNUTIE MsZ – 29.05.2012

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 103/2009 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza
IS 70 – Štatút rady mladých
Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o. za rok 2011
Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. za rok 2011
Správa o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r. o. za rok 2011
Výročná správa spoločnosti BIC Prievidza, s.r.o. za rok 2011
Bod rôzne ico_doc_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46