4. ZASADNUTIE MsZ – 26.04.2011
PROGRAM ico_pdf_46

MATERIÁLY
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 114/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ ico_pdf_46
Zmeny a doplnky č. 13 Územného plánu mesta Prievidza a Doplnok č. 9 k VZN č. 31/1995 o územnom pláne mesta ico_pdf_46
INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK ZA OBDOBIE 1-12/2010 ico_pdf_46
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2010 ico_pdf_46
Návrh I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 ico_pdf_46
Informácia o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva, správou finančných prostriedkov v súvislosti s predajom bytov a nebytových priestorov za obdobie 1 – 12 / 2010 ico_pdf_46
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za rok 2010 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch inventarizácie mesta Prievidza za rok 2010 ico_pdf_46
Návrh na ocenenie TJ Stavbár Prievidza „Cenou mesta Prievidza“ pri príležitosti 50. výročia jej založenia. ico_pdf_46
Správa o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie 1.-3./2011 ico_pdf_46
Záverečný účet mesta 2010 ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46