8. ZASADNUTIE MsZ – 27.8.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza zo dňa 02.01.2002 ico_pdf_46
Návrh dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Mariánska 554/19, Prievidza zo dňa 02.01.2002
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – jún 2013
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1.-6./2013
Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.
Správa o činnosti spoločnosti SMMP, s.r.o.
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2013
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2013
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2013
Návrh Internej smernice IS č. 76 – Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi volebných obvodov
Žiadosť spoločnosti SMMP, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného imania
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ
Vyhodnotenie uznesení MsZ august 2013
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
Vyradenie opotrebovaných (amortizovaných) osobných motorových vozidiel
z evidencie majetku mesta
Výstavba nájomných bytových domov na sídlisku Necpaly
Bod rôzne
ZÁPISNICA

UZNESENIA
(upozornenie: súbor má 12,6 MB)

Príloha: II. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV