4. ZASADNUTIE MsZ – 22.02.2021
PROGRAM ico_pdf_46

Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
ico_pdf_46
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2020 ico_pdf_46
Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spol. SAD Prievidza, a.s., za rok 2020 ico_pdf_46
Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ico_pdf_46
Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2020 ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 VZN mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta“ ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta“ ico_pdf_46
Návrh Internej smernice č. 113 – Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu ico_pdf_46
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov ico_pdf_46
Žiadosti o zmenu ÚPN CMZ Prievidza a trasovanie IS ico_pdf_46
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV