Informácie o procese strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022-2030 („SD“), sú uvedené na Informačnom portály rezortu MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-uzemia-udrzatelneho-mestskeho-rozvoja-jad

18.05.2023 Mesto Prievidza podalo Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19.05.2023 Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil, že SD podlieha podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní posudzovaniu vplyvov na životné prostredie

22.05.2023 resp. do 3 pracovných dní od doručenia Oznámenia dotknuté obce zverejnili Oznámenie o SD a návrh strategického dokumentu, verejnosť bola vyzvaná k doručeniu pripomienok k návrhu dokumentu

Mesto Prievidza a ostatné partnerské mestá a obec odoslali OÚ Odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o pripomienkach a stanoviskách verejnosti k návrhu strategického dokumentu

09.08.2023 Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní návrhu strategického dokumentu a oznámil, že rozhodol o tom, že tento strategický dokument sa nebude posudzovať. 09.08.2023 resp. bez zbytočného odkladu dotknuté obce zverejnili Rozhodnutia zo zisťovacieho konania návrhu strategického dokumentu  https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/4f1025c1-8b0a-41fc-a7ea-dc14a410bdfe