Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja je nástrojom na podporu mobilizácie rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zadefinovaného mestského funkčného územia. Integrovaná územná stratégia predstavuje podmnožinu SPHRSR, ako komplexnej rozvojovej stratégie územia, integrujúcej všetky aspekty rozvoja v území a rozvojové aktivity. Integrovaný územný rozvoj bude podporovaný z fondov Európskej únie.

Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030 (ďalej len IÚS UMR PD-NO) vychádza z analytickej, strategickej a programovej časti spoločného PHRSR miest a obce pre roky 2022-2030.

Kľúčovým nástrojom implementácie IÚS sú integrované územné investície (IÚI).

IÚI schvaľuje Kooperačná rada UMR PD-NO. Podmienky implementácie IÚS UMR sú definované v Programe Slovensko a nadväzujúcich dokumentoch (oprávnené opatrenia Programu Slovensko, výška alokácia finančných prostriedkov pre IÚS UMR). Kooperačná rada územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky na svojom zasadnutí dňa 23.02.2023 schválila  Integrovanú územnú stratégiu územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2021 – 2027. Vzhľadom na posun termínu čerpania zdrojov EŠIF na roky 2022- 2030 došlo k administratívnej úprave v názve SD z januára 2023: Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030. K iným zmenám v znení dokumentu nedošlo. Strategický dokument po administratívnych úpravách zverejňujeme.

Integrovaná územnú stratégiu územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030.

Príloha B: Indikatívny zásobník projektov UMR Prievidza – Nováky.