Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta, predkladané Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi podľa ustanovení § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Správy z kontrol za rok 2023:

Správy z kontrol za rok 2022:

Správy z kontrol za rok 2021:

Správy z kontrol za rok 2020:

Archív správ:

Archív správ o kontrolách z predchádzajúcich rokov nájdete na pôvodnom webovom sídle mesta Prievidza.