Záväzné stanovisko overuje súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Prievidza. Vydáva ho mesto, ako orgán územného plánovania, pre potreby špeciálneho stavebného úradu v prípade, že sa územné rozhodnutie nevydáva.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Kompletná projektová dokumentácia povoľovanej stavby spracovaná odborne spôsobilou osobou
  • Stanovisko mesta k projektovej dokumentácii, v prípade, že boli vydané Útvarom architekta mesta

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Útvar architekta mesta
Ing. arch. Ivona Chmelová
Ing. Erika Saavedra,
uam@prievidza.sk, architekt@prievidza.sk
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Tel: 046/ 5179 613
Mobil:  0904 752 625 alebo: 0910 613 956
Email: ivona.chmelova@prievidza.sk alebo erika.saavedra@prievidza.sk
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok: bez poplatku