Územnoplánovacia informácia (UPI) obsahuje základné údaje týkajúce sa funkčného využitia a priestorového usporiadania územia v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Prievidza. Má informatívny charakter a nerieši majetkovo-právne vzťahy, upozorní žiadateľa na prípadné obmedzenia v území.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Snímka katastrálnej mapy alebo iný mapový podklad s vyznačením predmetných pozemkov

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Útvar architekta mesta
Ing. arch. Miroslav Kontriš
Ing. Erika Saavedra,
uam@prievidza.sk, architekt@prievidza.sk
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Tel: 046/5179 623 alebo 046/ 5179 613
Mobil:  0911 094 575 alebo: 0910 613 956
Email: miroslav.kontris@prievidza.sk alebo erika.saavedra@prievidza.sk
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok: bez poplatku