Územnoplánovacia informácia je podkladom pri plánovaní výstavby. Poskytuje výpis zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta Prievidza, ktorý pozostáva v grafickej forme z výrezu regulačného výkresu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a v textovej forme zo súhrnu základných informácií a regulácií týkajúcich sa záujmového pozemku. Vydáva sa k parcelám registra „C“ a nie je viazaná na majetkovo-právny vzťah k pozemku. V prípade, ak je požiadané o územnoplánovaciu informáciu k parcele registra „E“, jej obsah je informatívny, vzhľadom na lokalizáciu takéhoto pozemku v území

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Snímka katastrálnej mapy alebo iný mapový podklad s vyznačením predmetných pozemkov

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Útvar architekta mesta
uam@prievidza.sk, architekt@prievidza.sk
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Tel: 046/ 5179 613, 5179 622
Email: uam@prievidza.sk alebo architekt@prievidza.sk
Doba vybavenia: spravidla do 30 dní
Poplatok: bez poplatku