Odborné stanovisko mesta overí, či je predložená projektová dokumentácia stavby v súlades platnou územno-plánovacou dokumentáciou mesta Prievidza. Je odborným podkladom, ktorý slúži pre potreby stavebného úradu k vydaniu rozhodnutí podľa stavebného zákona č.50/1976 Zb.

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudácia stavby, ohlásenie stavby a stavebných úprav, odstránenie stavby, zmena stavby pred dokončením, dodatočné povolenie stavby)

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Kompletná projektová dokumentácia spracovaná odborne spôsobilou osobou, súčasťou dokumentácie je situácia osadenia stavby so zakreslením prípojok na inžinierske siete, vrátane odstupov od susedných stavieb a hraníc pozemkov, pohľady s popisom materiálového a farebného riešenia stavby.
  • Posúdenie plánovaného investičnému zámeru, prípadne územno-plánovaciu informáciu k stavbe, v prípade, že boli vydané Útvarom architekta mesta.

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Útvar architekta mesta
Ing. arch. Miroslav Kontriš
Ing. Erika Saavedra,
uam@prievidza.sk, architekt@prievidza.sk
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Tel: 046/5179 623 alebo 046/ 5179 613
Mobil:  0911 094 575 alebo: 0910 613 956
Email: miroslav.kontris@prievidza.sk alebo erika.saavedra@prievidza.sk
Doba vybavenia: obvykle do 30 dní, záleží od náročnosti plánovaného zámeru
Poplatok: bez poplatku