Záväzné stanovisko k investičnej činnosti vydáva mesto Prievidza, ako príslušný orgán územného plánovania. Je to záväzný podklad pre územné a stavebné konanie a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitných predpisov a na projektovú činnosť. Stavebníci ho predkladajú v konaniach stavebného úradu spolu s ostatnými stanoviskami dotknutých orgánov.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Prílohy žiadosti (§40c ods.2 Zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní)

údaje svedčiace o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie a dokumentácia navrhovanej stavby minimálne v rozsahu:

a) urbanistické začlenenie stavby do územia,

b) jednoduchý situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej stavby a jej polohy s vyznačením väzieb na okolie (ďalej len „zastavovací plán“); ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia zastavovací plán tvorí situačný výkres súčasného stavu územia na podklade mapového podkladu v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom návrhu a s vyznačením širších vzťahov k okoliu,

c) architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie,

d) vzhľad a pôdorysné usporiadanie stavby,

e) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby,

f) údaje o požiadavkách stavby na dopravné napojenie vrátane parkovania a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia.

Upozornenie (§40c ods.3 Zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní):

Ak predložená žiadosť podľa odseku 1 neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania v lehote do 15 dní od podania žiadosti vyzve stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil a upozorní ho, že inak záväzné stanovisko nevydá a žiadosť odloží. Ak stavebník nedoplní žiadosť o záväzné stanovisko požadovaným spôsobom v určenej lehote, orgán územného plánovania žiadosť odloží, o čom stavebníka bezodkladne upovedomí.

Podrobnejšie požiadavky orgánu územného plánovania na spracovanie príloh k žiadosti:

  • dokumentácia musí obsahovať komplexné vyhodnotenie súladu návrhu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Prievidza
  • zo zastavovacieho plánu musí byť zrejmé, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením čísiel parciel, jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia, počet podzemných a nadzemných podlaží, celková výmeru pozemku, zastavaná plochu pozemku stavbou, spevnenými plochami a percentuálny podiel zelene, ďalej dopravné napojenie stavby vrátane zakreslenia všetkých vjazdov na pozemok a vstupov do objektu a pokrytia nárokov statickej dopravy na pozemku
  • pokiaľ investičný zámer zasahuje do pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, súčasťou dokumentácie musí byť situácia majetkovoprávnych vzťahov

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Útvar architekta mesta
uam@prievidza.sk, architekt@prievidza.sk
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Tel: 046/ 5179 613, 5179 622
Email: uam@prievidza.sk alebo architekt@prievidza.sk
Doba vybavenia: do 60 dní
Poplatok: bez poplatku