Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá mesto Prievidza kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Mesto Prievidza pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie začína na žiadosť stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník; prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) ak je v čase začatia konania známy; obec (ak nie je stavebným úradom); dotknuté orgány štátnej správy.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky
  • Stavebné povolenie
  • Dokumentácia stavby
  • Doklad o vytýčení stavby
  • Geometrický plán
  • Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
  • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
  • Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
  • Ďalšie predpísané doklady
Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Oddelenie  stavebného poriadku
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Email: gizela.buryova@prievidza.sk
Tel: 046 5179 608
Mobil: 0904 752 628
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.