Stanovisko k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, resp. k zmene druhu pozemku,  overuje, či je výstavba na tomto pozemku v súlade s platným Územným plánom mesta Prievidza. Toto stanovisko je potrebné doložiť na Okresný úrad v Prievidzi, pozemkový a lesný odbor k Žiadosti o vydanie stanoviska v zmysle zák.č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Súhrnná technická správa, situácia osadenia stavby, resp. geometrický plán
  • Stanovisko mesta k projektovej dokumentácii stavby vydané Útvarom architekta mesta
  • Pri zrealizovaných stavbách stavebné povolenie, resp. doklad o veku stavby (príp. čestné prehlásenie o veku stavby)

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Útvar architekta mesta
uam@prievidza.sk, architekt@prievidza.sk
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Tel: 046/ 5179 613, 5179 622
Email: uam@prievidza.sk alebo architekt@prievidza.sk
Doba vybavenia: spravidla do 30 dní
Poplatok: bez poplatku