3. Aug 2011 13:22

Verejná vyhláška: Rozhodnutie/stavebné povolenie

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania, a po preskúmaní podľa ustanovení § 62 a § 64 ods. 1 v spojení s § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol takto:

Celý dokument vo formáte pdf.:

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.