3. Aug 2011 13:22

Verejná vyhláška: Rozhodnutie/stavebné povolenie

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania, a po preskúmaní podľa ustanovení § 62 a § 64 ods. 1 v spojení s § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol takto:

Celý dokument vo formáte pdf.:

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…