Dátum zverejnenia Dokument a jeho názov Celý dokument
17.12.2014 OVS: chata Mraznica ico_pdf_46
17.12.2014 OVS: areál bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste ico_pdf_46
17.12.2014 OVS: nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, stavba na Novej ulici vedená ako administratívna budova Červeného kríža ico_pdf_46
8.12.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok parc.č. 5423/1 na účel usporiadania prśitupu k nehnuteľnosti. file_jpg_46
1.12.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Guiseppe Farenga, SEPLACK, s miestom podnikania v Nedožeroch Brezanoch, Budovateľská ul. č. 305/79, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia a vstupu do stánku rýchleho občerstvenia počas celého roka, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 8 m2 pred stánkom rýchleho občerstvenia. ico_pdf_46
1.12.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Líšku – FANTÁZIA, miesto podnikania Ul. J. Jesenského 7/3, Prievidza, nehnuteľnosti – časti pozemkov parcela registra C KN č. 2236/4, zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 2121, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 6 m2 na účel vykladania tovaru počas celého roka pred prevádzkou žiadateľa.
1.12.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre účely pre Jozefa Ziaťka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A Škarvana 4/32, – nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2 – nachádzajúcu sa v lokalite Južný obchvat, na nepodnikateľské účely
28.11.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza – pozemok parc č. 3264/42 a zastavané plochy a nádvoria parc.č. 3264/41 priľahlé k budove, v ktorej žiadateľ býva. file_jpg_46
27.11.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza – nehnuteľnosť parc.č. 3256/8 prislúchajúceho k stánku Zmrzlina vo vlastníctve majiteľa. file_jpg_46
27.11.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza – časť pozemku parc.č. na účel vybudovania prístupových chodníkov, odpočinkových plôch a parkovacích miest pre spol. DOPSTA s.r.o. file_jpg_46
10.11.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza parc.č. 4990/9 pre Lukaša a Ivana Gežíka na účel vybudovania prístavby k stavbe fitness centra 3G fitness club. file_jpg_46
4.11.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť v k.u. Prievidza – časti poz par. C KN č 49967 o výmere 34 m2 pod stavbou pre Juraja Kantora
30.10.2014 Vyhodnotenie OVS – byt UL. M. Hodžu a zdravotné stredisko M. Gorkého ico_pdf_46
13.10.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt č. 21 pre Martu Hromádkovú file_jpg_46
9.10.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – C KN č. 7066/70 pre Romana Repáča a manželku na účel rozšírenia predzáhradky a zachovania línie ulice. file_jpg_46
8.10.2014 Zverejnenie zameru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť v k.u. Prievidza – časti pozemku parcela C KN č. 5066/1 v rozsahu výmery 5 m2, na účel vystavenia tovaru pred obchodom na predaj šatstva a doplnkového tovaru pre Zitu Čajovú ico_pdf_46
8.10.2014 Zverejnenie zameru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôviodu hodného osobitného zreteľa – je nehnuteľnosť v k.u. Prievidza, casť pozemku parcela registra C KN č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu vymery 6,5 m2, pod stánkom na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, prenechávaná do nájmu pre Petra Novaka – NOVAP
8.10.2014 Zverejnenie zameru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôviodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť, parcela C KN č. 469/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 55 m2 v celosti, nachádzajúca sa v k. u. Hradec, pre Pavla Bátoru a manželku
8.10.2014 Zverejnenie zameru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť v k.u. Prievidza, casť pozemku parcela registra C KN č. 4996/1, ostatné plochy o výmere 27 m2, umiestnenie celoročného vonkajšieho sedenia pred prevádzkou Cafe bar Jakub, nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra C KN č. 4996/5 v polyfunkčnom objekte pre Juraja Kantora
8.10.2014 Zverejnenie zameru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Nehnuteľnosť v k.u. Prievidza, casť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 48 m2 pod stánkom rýchleho občerstvenia, prenechavana do najmu pre Guiseppe Farenga, SEPLACK
12.9.2014 Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Prievidza dňa 02.07.2014 ico_pdf_46
10.9.2014 OVS: Predmet obchodnej verejnej suťaže: Nehnuteľnosť – byt c. 23 nachadzajuci sa na 6. poschodi vo vchode c. 1 bytoveho domu súpisné č. 343 na Ulici M. Hodzu v Prievidzi na pozemkoch parcela c. 1902/1 a 1902/2 ico_pdf_46
10.9.2014 OVS: Predmet obchodnej verejnej sut’aze: Nehnuteľnosti – stavba zdravotneho strediska supisne c. 316 na Ulici M. Gorkeho 1 v Prievidzi,vedena na LV c. 1 ako budova zdravotnickeho a socialneho zariadenia, nachadzajuca sa na pozemku parcela C K N c. 5343 a pozemok parcela C K N c. 5343, zastavane plochy a nadvoria s vymerou 1147 m2 ico_pdf_46
9.9.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok parcela registra C KN č. 554/6 na rozšírenie pozemku pre Dianu Mellovú. file_jpg_46
9.9.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok parcela registra C KN č. 8135/59 na záhradkárske účely pre Alenu Flimelovú a manžela. file_jpg_46
9.9.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok parcela registra C KN č. 872/6 na účel rozšírenia pozemku pre Jozefa Petráša a manželku file_jpg_46
4.9.2014 Zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť pod stánkom predaj novín a, časopisov a tabakových výrobkov, časť parcely C KN č. 2059/1 v rozsahu vmery 5 m2, zapísanej na LV č. 1 pre Lenku Hrabovskú. ico_pdf_46
4.9.2014 Zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť, pozemok časť parcely registra C KN č. 2565/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 5 m2, napísanej na LV č. 1, pod stánkom predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov pre Juraja Pažického. ico_pdf_46
4.9.2014 Zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 – nachádzajúca sa na Námestí slobody, pre spoločnosť STAJOZ, s.r.o. na účel prevádzskovania stánku s rýchlym občerstvením. ico_pdf_46
4.9.2014 Zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 200 m2 – nachádzajúcu saa v lokalite Južný obchvat, na nepodnikateľské účely pre Jozefa Ziaťka. ico_pdf_46
27.8.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Zlaticu Donovalovú. file_jpg_46
12.8.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spol. SPOKOJNOSŤ n.o. file_jpg_46
8.8.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spol. LICITOR s.r.o. file_jpg_46
6.8.2014
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parc.č. 3796/8 pre spol. FRUCTOP s.r.o. na účel vytvorenia parkovacích miest
file_jpg_46
6.8.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parc. č. 1154/1 pre spol. ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA spol. s.r.o. na účel vytvorenia parkovacích miest file_jpg_46
6.8.2014 Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom vonkkajšieho sedenia s detským ihriskom pre spol. CR Technologies s.r.o. file_jpg_46
15.7.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastnictva nehnutefného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľosf, pozemok slúžiaci ako vonkajšie celoročné sedenie (terasa) pred prevádzkou žiadateľa, časf parcely registra C KN c. 2122/1 v rozsahu výmery 40 m2, zapísanej na LV 6.1 pre spolocnosť SAXES, s.r.o., so sidlom v Prievidzi, Makovickeho ul. č. 498/2, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so záberom pozemku počas celého roka file_jpg_46
15.7.2014 Zvereinenie zameru prevod