</

Dátum zverejnenia Celý dokument
30.12.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je prebytočný majetok: časť pozemku z parcely registra C KN č. 2120/1 v rozsahu výmery 40 m2 , pred kaviarňou na Námestí slobody 2 v Prievidzi na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka, pre spoločnosť AMPA, s.r.o. so sídlom Kľačno 169, 972 15 Kľačno, IČO: 47184094 spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným Regulatívom letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi.
18.12.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je zameniť prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 2157/2, ostatná plocha vo výmere 3598 m2, evidovaný na LV č. 1 (Šumperská ulica za budovou VŠ), z ktorého boli Geometrickým plánom č. 185/2019, vyhotoveným geodetom Patrikom Sovom – GEOSKTEAM dňa 12.08.2019, odčlenené a novovytvorené parcely CKN č. 2157/42 s výmerou 359 m2, č. 2157/43 s výmerou 61 m2, č. 2157/44 s výmerou 91 m2, č. 2157/45 s výmerou 162 m2, č. 2051/30 s výmerou 10 m2, spolu vo výmere 683 m2, ktoré budú využité ako parkovisko pre účely Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza, za pozemok parcela registra CKN č. 2257/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1372 m2, evidovaný na LV č. 6663 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (Hviezdoslavova ulica) pre účely mesta na zabezpečenie parkovania pre verejnosť
05.12.2019 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1.6 FSI, rok výroby 2007, evidenčné číslo PD 720 ED, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 2 269,00 eur.
05.12.2019 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo KIA CEÉD 1.4, rok výroby 2009, evidenčné číslo PD 654 DE, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 134,00 eur.
05.12.2019 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI, rok výroby 2004, evidenčné číslo PD 882 DZ, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 011,00 eur.
21.11.2019 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom – soc. bývanie, postavená na parcele registra C KN č. 7809/23 a pozemok parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia – stožiarov a kábelovej prípojky.
21.11.2019 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8 602 m2, v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi, vedený na liste vlastníctva č. 1.
21.11.2019 Obchodná verejná súťaž: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, na pozemkoch parcela registra C KN č. 829/13 a č. 829/41, pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 510 m2 a č. 829/41, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 37 m2 a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2, všetky nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 1.
20.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Na základe výsledkov hospodárenia spol. TSMPD s.r.o. z predchádzajúcich rokov v časti zisku z centrálnej mestskej parkovacej zóny, sa navyšuje nájomné za parkovacie miesta v centrálnej mestskej parkovacej zóne, a to uzavretím Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 20/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení Dodatku č. 1, uzatvorenej medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. ako nájomcom.
20.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Gazdovská ulica – osvetlenie pred bytovým domom č.3010/ 5A a 5B, Svätoplukova ul. – osvetlenie dvora č. 22, Ul. A. Rudnaya – osvetlenie dvora č. 13 a 15, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 30, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
20.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie stavby Domu kultúry v Prievidzi – rekonštrukcia kaviarne v priestoroch budovy, technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu v Hradci – rekonštrukcia strechy, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, t. j. ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
19.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, nebytové priestory nachádzajúce sa v budove, súp. číslo 773, evidovanej na pozemku parcela reg. CKN č. 5027/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 394 m2, v správe Zariadenia pre seniorov Prievidza, J. Okáľa 6, Prievidza, IČO: 00648698, v rozsahu výmery cca 30 m2, ambulanciu na 1. nadzemnom podlaží, pre MUDr. Zoru Mráčkovú, bytom J. Kráľa 175/8, Prievidza, IČO: 36 131 873, na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti pre prijímateľov sociálnej služby Zariadenia pre seniorov Prievidza
7.11.2019 Oznámenie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
4.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcely registra CKN č. 2121, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4370 m2 a parcely registra CKN č. 2120/1, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 6859 m2, z toho spolu v rozsahu výmery 250,4 m2, pre Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382, na účel poskytovania občerstvenia a služieb v kaviarni Green box, so záberom pozemku počas celého roka
15.10.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2059/1 – ostatná plocha, 36031 m2, vedenom na LV 1 (Šumperská ulica), v rozsahu výmery podľa zamerania geometrickým plánom, pre spoločnosť Ubyfo – servis, s.r.o., Športová 32, Prievidza, IČO: 36 032 824, v zastúpení: Ing. Emília Slaninová, konateľ, za účelom vybudovania vstupu do budovy a parkovacích miest pred nebytovou budovou súp. č. 39, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, parcela reg. CKN č. 2057.
09.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnutel’nosť v k. Ú. Prievidza, pozemok, časť parcely registra C KN Č. 164, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 94 m2 pre Jozefa Privitzera a manž., spoločne trvalý pobyt Krížna ulica Č. 698/8 971 01 Prievidza, na záhradkárske účely, za podmienok – nájomného vo výške 0,10 €Im2/ rok, na dobu neurčitú s 3 – mesačnou výpovednou lehotou a spätným doplatením ušlého nájomného za užívanie pozemku za obdobie 3 rokov.
09.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Veľkonecpalská ul. – odberné miesto pre príležitostné akcie, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 30, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
09.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – rekonštrukcia Futbalového štadióna – rekonštrukcia starej tribúny, na účel zariaďovania záležitostí na úseku prevádzky, údržby a správy športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 01.07.2002 v znení jej Dodatkov č. 1 – č. 19, t. j. ročného nájomného vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
05.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, evidovaná na LV č. 1, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, pre Katarínu Géczyovú, Tulská 5275/47, Banská Bystrica, za účelom realizácie spevnenej plochy a vytvorenia 5 ks parkovacích miest k polyfunkčnému objektu – pizzérii, navrhnutému na pozemku parc. reg. CKN č. 6335 vo vlastníctve p. Géczyovej
05.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 2157/2 – ostatná plocha s výmerou 3598 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 15 m2 pre spoločnosť Špeciál s.r.o., so sídlom Ulica A. Hlinku 445/37, Prievidza, IČO: 47 451 084, za účelom rozšírenia vonkajšieho sedenia – terasy pri prevádzke zmrzliny, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, so záberom pozemku počas celého roka a súčasne prechod nájmu spoločnosti Špeciál s.r.o., Ulica A. Hlinku 445/37, Prievidza, IČO: 47 451 084, zastúpená konateľom: Senad Saliji, po nájomcovi Atilla Saliji, IČO: 37 370 171, (NZ č. 13/2005 uzatvorená 07.07.2005 za účelom zriadenia terasy v rozsahu výmery 13 m2).
05.09.2019 Opätovná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, na pozemkoch parcela registra C KN č. 829/13 a č. 829/41, pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 510 m2 a č. 829/41, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 37 m2 a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2, všetky nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 1, formou opätovnej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
05.09.2019 Opätovná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom – soc. bývanie, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia – stožiarov a kábelovej prípojky.
05.09.2019 Ďalšia obchodná verejná súťaž: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 32,70 m2 . Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ulici Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského).
04.09.2019 Oznámenie vyhodnotenia Obchodných verejných súťaží
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je prebytočný majetok: časť pozemku z parcely registra C KN č. 2120/1 v rozsahu výmery 40 m2 , pred kaviarňou na Námestí slobody 2 v Prievidzi na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka, pre Annu Petrášovú AMPA, miesto podnikania J.Matušku 761/6, Prievidza, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným Regulatívom letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/244, ostatná plocha s výmerou 145 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-187/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 20. 08. 2019, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 26. 08. 2019 pod č. G1-885/2019, z pozemku parcela registra C KN č. 5400/42, ostatná plocha s výmerou
11 470 m2, zapísaného na LV č. 1, pre Františka Zubáňa a manželku, spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel revitalizácie pozemku.
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 829/40, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 41 m2, vedený na LV č.1, pre spoločnosť EPOS centers s. r. o., so sídlom Golfová 2013/37, 971 01 Prievidza, za cenu 75 €/m2, na účel zriadenia prístupu s podmienkou, že sa nebude zasahovať do vedľajších parciel v zmysle uzavretých nájomných zmlúv.
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta a spoločnosti SMMPD, s. r. o., so sídlom Ul. T. Vansovej č. 24, 971 01 Prievidza, nehnuteľností v k. ú. Prievidza: pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom Max Brose 2909/20, 971 01 Prievidza.
07.08.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela CKN č. 6342/8 s výmerou 218 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, odčlenený geometrickým plánom č. 73/2019-PD, vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s.r.o., so sídlom Hollého 7, Žilina, dňa 31.07.2019 z pozemku parcela reg. CKN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 273 m2, evidovaného na LV 1, pre Miroslava Brontvaja, bytom Veľkonecpalská ulica č. 85/3, Prievidza za cenu vo výške 20 €/m2, za účelom rozšírenia záhrady.