Dátum zverejnenia Celý dokument
25.05.2016 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m². Nebytový priestor sa nachádza v podchode na Ulici M. slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského) ico_doc_46
25.05.2016 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m², bližšie smerom k Námestiu slobody. Nebytový priestor sa nachádza v podchode na Ulici M. Slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského) ico_doc_46
25.05.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok vedený na LV č. 1: parcela registra C KN č. 370/45, orná pôda s výmerou 6 431 m2, v celosti, nachádzajúci sa v blízkostí letiska, vzletovo – pristávacej dráhy. ico_doc_46
25.05.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok vedený na LV č. 1:parcela registra C KN č. 528/156, orná pôda s výmerou 1 763 m2, v celosti, nachádzajúci sa v blízkostí letiska, vzletovo – pristávacej dráhy. ico_doc_46
18.5.2016 Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností v k.ú. Prievidza, stavba, bytový dom na Ulici M. Falešníka 14, súpisné č. 434 nachádzajúci sa na pozemku parcela reg. C KN č. 3969, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 374 m² a v bytovom dome nachádzajúce sa byty č. 1, 10, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 34, 36, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 57, 58, 61, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 78. ico_pdf_46
13.05.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4851, záhrady s výmerou 27 m2, v celosti, za cenu 20,00 €/m2, pre Jána Kiripolského a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č. 687/33, na účel rozšírenia záhrady.
ico_pdf_46
13.05.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť, pozemok v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra C KN č. 660/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 33 m2 trvalý pobyt Prievidza, Ul. P. Dobšinského č. 4/1, za cenu 10,00 €/m2,
ico_pdf_46
13.05.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č.4861/14, diel 1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 5 m2 pre spoločnosť VIP invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov č. 191/17, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spoločnosti
ico_pdf_46
13.05.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 4971/2, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 2 m2, pre Ľubomíra Mezeia L-Trade, miesto podnikania Ul. J. Roháča 906/3, Prievidza, na účel umiestnenia kovovej nakladacej plošiny potrebnej k prístupu k prenajatému nebytovému priestoru
ico_pdf_46
13.05.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 1835/6, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 15 m2, pre Zumera Kučeru, trvalý pobyt G. Švéniho 3E/7, Prievidza, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy pred stánkom zmrzliny, so záberom počas celého roka ico_pdf_46
11.05.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytové priestory v rozsahu výmery 189,86 m2, t.j. dve miestnosti (jedna administratívna miestnosť a jedna bývalá učebňa) s priľahlým skladovým priestorom na prízemí budovy Centra voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, Prievidza,so súpisným číslom 40501, postavenej na parcele registra C KN parc. číslo 5293 a parcele registra C KN parc. číslo 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV č. 1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 4 684 m2. ico_pdf_46
02.05.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľnosť pozemok parcela reg. C KN č. 2649/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 73 m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku, ktorý žiadateľka užíva ako predzáhradku pri nehnuteľnostiach v spoluvlastníctve žiadateľky, za cenu 20 €/m², pre Eleonóru Paulenovú, trvalý pobyt Puškinova ulica 586/17, Prievidza. ico_pdf_46
07.04.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Bratislave file_jpg_46
07.04.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Gatialovú, trvalý pobyt Prievidza. file_jpg_46
07.04.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladislava Uhliara a manželku, trvalý pobyt Prievidza file_jpg_46
07.04.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miroslava Kuruca, trvalý pobyt Prievidza. file_jpg_46
07.04.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Stanislava Oboňu a manželku, trvalý pobyt Prievidza file_jpg_46
07.04.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Andreja Benzíra, trvalý pobyt Prievidza file_jpg_46
07.04.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zlatu Mrázikovú, trvalý pobyt Prievidza file_jpg_46
07.04.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jiřiho Horského a manž., trvalý pobyt Prievidza file_jpg_46
07.04.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta nehnuteľnosti – časť pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5413/1 a č. 5305/6, spolu v rozsahu výmery 2930 m2, (ktoré na základe Nájomnej zmluvy č. 13/2006 užíva na účel výstavby 8 bytových jednotiek spol. OSP, a.s., Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie Prievidza, so sídlom Prievidza, Košovská cesta, ktorá chce rozostavanú stavbu „Obytný dom 9 b.j.“ previesť vrátane súvisiacich práv a povinností do vlastníctva spol. Stavba Plus s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 1058/27)
prenechávaná do nájmu pre spol. Stavba Plus, s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 1058/27 za podmienok – nájomného vo výške 1 €/rok, na dobu určitú do ukončenia výstavby, resp. kolaudácie stavby s trojmesačnou výpovednou lehotou.
ico_pdf_46
06.04.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Prievidza, parcela reg. C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 65 m², na účel rozšírenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka file_jpg_46
06.04.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti k. ú. Prievidza – pozemky v k.ú. Prievidza parcela reg. C KN č. 5767, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 23 m² a parcela reg. E KN č. 1047/7, záhrady v rozsahu výmery 60 m², ktoré sú bezprostredne priľahlé k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na záhradkárske účely. file_jpg_46
05.04.2016 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Zverejnenie prevodu prebytočného majetku mesta Prievidza pre spoločnosť LIDL Slovenská republika, v.o.s., so sídlom v Bratislave, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:“Normálna tabuľka“; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:““; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:“Times New Roman“,serif;}
05.04.2016 OVS : prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, stavba (na LV 1 vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia), súpisné číslo 10732 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste v Prievidzi na pozemku parcela registra C KN č. 7841 a pozemky parcela registra C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m2, parcela registra C KN č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 502 m2 a parcela registra C KN č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m2 ico_pdf_46
05.04.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza pozemok parcela reg. C KN č. 210/57, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m² prenechávaná do nájmu pre Radomíra Ondrášeka, trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 198/7, Prievidza, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže súpisné č. 1283 vo vlastníctve žiadateľa, a to za podmienok – nájomného vo výške 3,00 €/m²/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a podmienkou zaplatenia náhrady za spätné užívanie pozemku za obdobie 3 rokov vo výške 3,00 €/m²/rok. ico_pdf_46
05.04.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza pozemok parcela reg. C KN č. 210/131, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m² prenechávaná do nájmu pre Mariána Hučína, trvalý pobyt Ciglianska cesta 2642/8B, Prievidza, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže súpisné č. 1565 vo vlastníctve žiadateľa, a to za podmienok – nájomného vo výške 3,00 €/m²/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a podmienkou zaplatenia náhrady za spätné užívanie pozemku za obdobie 3 rokov vo výške 3,00 €/m²/rok. ico_pdf_46
01.04.2016 Oznámenie o výsledkoch OVS ico_pdf_46