5. ZASADNUTIE MsZ – 08.06.2020
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
Návrh IS č. 110 o poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych daniach
Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 2
Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb
Návrh Doplnku č. 6 k IS 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza
Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2019
Návrh Záverečného účtu mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2019
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020
Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2019
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2019
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2020
Správa spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2019
Informácia o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 46/20 o zvýšení základného imania spol. SMMP, s.r.o.
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Rastislavova ul. 416/4, Prievidza z evidencie majetku
Žiadosti o zmenu územného plánu mesta Prievidza
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV