4. ZASADNUTIE MsZ – 13.05.2020 – konané prostredníctvom videokonferencie vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu
PROGRAM ico_pdf_46
Nominácie do orgánov OOCR – Región HORNÁ NITRA – BOJNICE za mesto Prievidza
Žiadosti o zmenu územného plánu a zmenu trasovania inžinierskych sietí
Zoznam majetkoprávnych vecí
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV