6. ZASADNUTIE MsZ – 17.04.2019
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam Anne Kajabovej – Peňáškovej
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV