11. ZASADNUTIE MsZ – 28.10.2019
PROGRAM ico_pdf_46

Návrh Doplnku č. 8 k Štatútu mesta Prievidza
Návrh VZN mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb
Návrh VZN mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o zmenu uzn. MsZ č. 384/18 zo dňa 27.8.2018
Návrh na zmenu v zložení komisií MsZ
Informácia o termínoch rokovaní orgánov mesta v I. polroku 2020
Vyhodnotenie uznesení
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV