1. ZASADNUTIE MsZ – 28.01.2019
PROGRAM ico_pdf_46
Žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania
Program odpadového hospodárstva: Program mesta Prievidza na roky 2016 – 2020
Voľba hlavného kontrolóra mesta Prievidza
Nominovanie primátorky mesta do dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Zoznam majetkoprávnych veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV