6. ZASADNUTIE MsZ – 28.05.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza
Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza
Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Správa o činnosti spoločnosti SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2017
Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie hnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6
Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania
Návrh mesta Prievidza na rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzatvorenej so spol. SMMP, s.r.o.
Riešenie podnájmu nebytových priestorov v budove CVČ (kuchyňa a výdajňa teplej stravy) a zmena predmetu obchodnej verejnej súťaže

Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia Ul. I. Vysočana – informácia
Projekt elektromobilita
Návrh na zmenu zapisovateľky komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
Zmena štatutárneho zástupcu v neziskovej organizácii Harmónia
Zmena štatutárneho zástupcu v Zariadení pre seniorov Prievidza
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV