2. ZASADNUTIE MsZ – 27.02.2017
PROGRAM ico_pdf_46
NÁVRH Doplnku č. 1 k VZNč. 7 / 2016 o zrušení Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a jej súčastí, Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza a jej súčastí
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 8 / 2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza a jej súčastí, Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza a jej súčastí
Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste
Doplnok č. 11 K Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne mesta (sídelného útvaru).
Zmeny a doplnky č. 15 Územnéhé plánu mesta Prievidza ts_46
Doplnok č. 1 k VZN č. č. 5 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
Správa o činnosti MsP Prievidza za rok 2016
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2016
Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného satvu za rok 2016
Návrh na zverenie novonadobudnutého majetku spoločnosti TSMPD s.r.o.
Zoznam majetko právnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV