10. ZASADNUTIE MsZ – 30.10.2017
PROGRAM ico_pdf_46
Informácia o zámere uzavrieť zmluvu s OZV (organizáciou zodpovednosti výrobcov) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spoločnosti TSMPD s.r.o. za prvý polrok 2017
Informácia k pripravovanej stavbe Rekonštrukcia Futbalového štadióna v Prievidzi

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza
a Doplnok č. 3 č. k VZN 37/1996 o územnom pláne centrálnej mestskej zóny
Informácia – žiadosť o nájom nebytových priestorov pre ÚzO DPO
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spoločnosti TSMPD s.r.o.
Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
Návrh na zúženie majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 3
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV