1. ZASADNUTIE MsZ – 30.01.2017
PROGRAM ico_pdf_46
Doplnok č.1 k VZN č.5/20016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
Doplnok č. 1 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza
Stanovisko k zriadeniu Elokovaného pracoviska ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy Fantastic, Chrenovec – Brusno 359
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza pre rok 2017
Zosúladenie zriaďovacích listín materských škôl, školských jedální pri materských školách a CVČ Spektrum v znení ich dodatkov so sieťou škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR a VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste
Úprava názvov základných škôl a ZUŠ L. Stančeka v ich zriaďovacích listinách
Návrh na udelenie Čestného občianstva In memoriam Mikulášovi Mišíkovi a Ceny mesta Prievidza In Memoriam Rastislavovi Havaldovi

Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Zoznam majetkoprávnych veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV