7. ZASADNUTIE MsZ – 22.08.2016
PROGRAM ico_pdf_46
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2016
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. – VI. 2016
Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia
Zmluva o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon MHD medzi mestami prievidza a Bojnice
Stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v roku 2016
Zoznam majetko-právnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
Príloha č. 1: II. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV