4. ZASADNUTIE MsZ -27.4.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh na zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom klube detí u neštátneho zriaďovateľa školy sídliacej na území mesta Prievidza
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 160/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2015

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu k 31. 12. 2014
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2015
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2014
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2015
Správa spol. TSMPD, s. r. o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv v oblasti verejného osvetlenia, údržby verejnej zelene, CMPZ, cintorínskych služieb a športovísk za obdobie 1 – 12/2014
Žiadosť TSMPD, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti
Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnost
Žiadosť spol. SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti
Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza
Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2014
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2014 a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2014
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015
Návrh na udelenie ocenení mesta Prievidza členom Klubu vojenských dôchodcov Prievidza pri príležitosti 70. výročia skončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 27. apríla 2015
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV