2. ZASADNUTIE MsZ – 24.2.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 78 IS – 78 Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2014

Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2014
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2014
Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu a iných podnetov za rok 2014
Návrh Úplného znenia Štatútu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi
Memorandum o spolupráci v rámci pripravovanej iniciatívy „Tvorba partnerstva na hornej Nitre 2014 – 2020“
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV