12. ZASADNUTIE MsZ – 8.12.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

Návrh VZN mesta Prievidza č. 167/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2016
Návrh VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach
Návrh VZN mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza
Žiadosť spol. SMMP, s.r.o.. o schválenie zvýšenia základného imania
Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2016 a na roky 2017 a 2018
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018
Návrh rozpočtu ZpS v Prievidzi na rok 2016 a na roky 2017 a 2018
Program rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023)
Majetkoprávne veci
Informácia o pripravených a pripravovaných projektoch
Termíny zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2016
Informácia o povolení vjazdu cyklistov do pešej zóny v centre mesta Prievidza
Konsolidovaná výročná správa mesta Prievidza za rok 2014
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV